Česká geologická služba  

logo ministerstva obchodu
Formulář pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence Hor - MPO za rok 2022 Podle vyhl. MPO č. 29/2017 Sb. ze dne 25. 1. 2017, o báňsko-technické evidenci
logo CGS

Podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 29a odst. 5 je organizace povinna poskytovat Ministerstvu průmyslu a obchodu údaje pro báňsko-technickou evidenci úplně, správně, pravdivě a způsobem a v rozsahu, který stanoví prováděcí právní předpis. Děkujeme za spolupráci.

Přihlášení

{{hlaska}}