Česká geologická služba


Shallow Geothermal Energy Planning, Assessement and Mapping Strategies in Central Europe - GeoPLASMA-CE

Mezinárodní projekt GeoPLASMA-CE se zabývá využitím mělké geotermální energie pro vytápění a chlazení v městských aglomeracích i na venkově ve střední Evropě. Mezi hlavní cíle projektu patří sjednocení postupů při využívání mělkých geotermálních zdrojů, vytvoření středoevropského informačního portálu dostupného jak pro experty v oboru, tak i pro širokou laickou veřejnost a šíření znalostí o výstavbě a provozu geotermálních instalací a jejich plánování. Sjednocení a zlepšení postupů při využívání geotermálních zdrojů do budoucna přinese širší a udržitelné využití tohoto zdroje energie. Mělká geotermální energie je všeobecně dostupným obnovitelným zdrojem tepla, jehož využívání není zatíženo emisemi. Technologie pro využívání obnovitelných zdrojů energie jsou v budoucnu klíčové pro snižování dopadů na klimatické změny a kvalitu ovzduší.

Na řešení projektu se podílí jedenáct partnerů z řad státních geologických služeb, vysokých škol, neziskových organizací, správních úřadů i soukromých poradenských společností z České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska a Slovinska.

Projekt je řešen v šesti pilotních oblastech od července 2016 do června 2019. Pilotní oblasti výzkumu jsou Vogtland-západní Čechy, Valbřich-Broumovsko, Krakov, Vídeň, Bratislava a Lublaň.

Projekt GeoPLASMA-CE je podpořený dotačním mechanismem Interreg-CE s působností v regionu střední Evropy.

www.interreg-central.eu/geoplasma-ce