Editorial Board

Editor in Chief

RNDr. Tamara Sidorinová, Česká geologická služba, Praha

Members

RNDr. Karel Breiter, DrSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Mgr. Stanislav Čech, Česká geologická služba

RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava, pobočka Brno

RNDr. Petr Mixa, Česká geologická služba, Praha

doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Geografický ústav PřF MU Brno

Mgr. Martin Racek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

RNDr. Petr Rojík, Ph.D., Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D., Česká geologická služba, Praha

doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc., Praha

RNDr. Vladimír Žáček, Česká geologická služba, Praha