Pokyny pro autory Zpráv o geologických výzkumech

Časopis zařazený do výběrového Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, schváleného Radou pro výzkum, vývoj a inovace, je součástí edičního plánu České geologické služby. Jako takový musí odpovídat stanoveným pravidlům: články musí přinášet původní výsledky výzkumu a nové informace musí být interpretovány v kontextu se současnými znalostmi; např. články o metodice mají i stať o její aplikaci v praxi, z oboru paleontologie není vhodné předložit článek popisující nové taxony.

Příspěvky přijímá Vydavatelství ČGS v průběhu celého roku na adrese zgv-redakce@geology.cz a po recenzním řízení a redakční úpravě průběžně zveřejňuje v on-line verzi na webových stránkách časopisu.Články publikované na webu mohou tedy být již v průběhu roku citovány a zařazeny do RIVu. Příspěvky v první fázi pro recenzenty předkládají autoři ve formátu PDF a text bez obrázků v textovém editoru MS Word. Redakční rada a redakce si vyhrazují právo odmítnout článek, který svým zaměřením, obsahem, rozsahem nebo formální úpravou neodpovídá požadavkům. Články je třeba upravit podle instrukcí, které naleznete v připojeném souboru.

  Pokyny pro autory Zpráv o geologických výzkumech

  Zásady publikační etiky