Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 (ročník 48)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Litofacie a faciální architektura miroslavských slepenců (mladší paleozoikum)
Tomáš Kumpan, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 7–12
pdf (3.92 MB)

Specifika architektury hronovsko-poříčského zlomu
Vladimír Prouza, Miroslav Coubal, Jiří Adamovič, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 13–18
pdf (8.3 MB)

Uloženiny úlomkových lavin na okrajích doupovského komplexu odkryté při stavbě rychlostní silnice R6 v úseku u Bošova
Vladislav Rapprich, Martin Dostalík, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 19–24
pdf (11.45 MB)

Sedimenty permokarbonu v Kraskově (vrt KS-1) a jejich zdrojový materiál
Marcela Stárková, Štěpánka Mrázová, Tamara Sidorinová, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 25–30
pdf (9.65 MB)

Říční sedimenty peruckých vrstev české křídové pánve u Benešova nad Ploučnicí
Jaroslav Valečka, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 31–36
pdf (1.6 MB)

Valouny granitoidů ve slepencích skryjsko-týřovického kambria
Tomáš Vorel, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 37–42
pdf (9.28 MB)

Nové U-Pb datování zirkonů z bohutínského pně v příbramské rudní oblasti
Karel Žák, Martin Svojtka, Karel Breiter, Jana Ďurišová, František Veselovský, Jan Pašava, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 43–50
pdf (2.52 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Historický a současný vývoj sesuvného území u Třebenic
Jan Balek, Tomáš Marek, Pavel Kadlečík, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 51–54
pdf (3.86 MB)

Pylová analýza sedimentární výplně bývalého rybníka v údolí Bochovského potoka v Doupovských horách
Eva Břízová, Pavel Havlíček, Bedřich Mlčoch, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 55–60
pdf (3.26 MB)

Nová data o reaktivacích vybraných svahových deformací na Vsetínsku
Karel Šilhán, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 61–64
pdf (5.49 MB)

Rekonstrukce murové dráhy v povodí Keprnického potoka (Hrubý Jeseník) na základě dendrogeomorfologických metod
Radek Tichavský, Karel Šilhán, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 65–70
pdf (10.24 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Paprskoploutvé ryby a další fauna obratlovců z fosiliferních obzorů spodních vrstev letovického souvrství (spodní perm) boskovické brázdy
Stanislav Štamberg, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 71–74
pdf (8.25 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Vliv horninových kontaktů na objemovou aktivitu radonu a dávkový příkon gama záření hornin
Ivan Barnet, Petra Pacherová, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 75–78
pdf (1.4 MB)

Obsahy galia, india a thalia v granitoidech Českého masivu a jejich hlavních horninotvorných minerálech
Karel Breiter, Michaela Vašinová_Galiová, Zuzana Korbelová, Michaela Vaňková, Viktor Kanický, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 79–84
pdf (1.04 MB)

Vývoj tepelného toku v průzkumném území Vizovické vrchy na příkladu vrtů Gottwaldov 1 a 2
Marek Goldbach, Eva Geršlová, Slavomír Nehyba, Petr Jirman, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 85–90
pdf (6.38 MB)

Termální historie vrtu Slušovice-1
Petr Jirman, Marek Goldbach, Eva Geršlová, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 91–94
pdf (3.11 MB)

Rozlišení řasových poloh a indicií jílových minerálů v jezerních jílovcích cyprisového souvrství sokolovské pánve pomocí optické spektroskopie ve viditelné oblasti (VIS)
Karel Martínek, Juraj Franců, Ondřej Bábek, Petr Rojík, Veronika Kopačková, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 95–98
pdf (1.82 MB)

Detailní gamaspektrometrické stanovení přírodních radionuklidů K, U a Th na okrajovém sudetském zlomu
Ondřej Šálek, Milan Matolín, Petr Tábořík, Petra Štěpančíková, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 99–102
pdf (3.25 MB)

Petrologie a geochemie metabazických hornin zastižených jádrovými vrty v povodích Na zeleném a Pluhův bor ve Slavkovském lese v západních Čechách
Veronika Štědrá, Pavel Krám, Juraj Farkaš, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 103–108
pdf (5.53 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartérní jevy a sedimenty Mongolského Altaje v oblasti okresů Munchchajrchan, Manchan a Dzereg
Pavel Havlíček, Jan Hošek, Pavel Čáp, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 109–114
pdf (11.55 MB)

Uhelná ložiska Faerských ostrovů
Simona Kuboušková, Lukáš Krmíček, Richard Pokorný, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 115–120
pdf (5.09 MB)

Stratigrafie a malakofauna almového ložiska u Spišské Teplice na Slovensku
Vojen Ložek, Jitka Horáčková, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 121–124
pdf (2.5 MB)

Nanofosilie spodního campanu v sedimentech na východních svazích mesety Lachman Crags, ostrov Jamese Rosse, Antarktida
Bedřich Mlčoch, Lilian Švábenická, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 125–128
pdf (2.28 MB)

Migmatitizace gföhlských ortorul v oblasti Waldviertelu v Dolním Rakousku
Radmila Nahodilová, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 129–134
pdf (6.55 MB)

Co předcházelo katastrofické reaktivaci sesuvu Ľubietová 1977?
Karel Šilhán, Roberta Prokešová, Alžbeta Medveďová, Martina Škodová, Miroslav Kardoš, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 135–140
pdf (6.89 MB)

Aktivita sesuvu u obce Kozárovce (okres Levice, Slovensko)
Karel Šilhán, Ivan Ružek, Libor Burian, René Putiška, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 141–144
pdf (2.16 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Měření elektrochemických veličin v podzemních vodách v hlubokých vrtech
Jan Holeček, Oldřich Myška, Vladimír Bláha, Pavla Holečková, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 145–148
pdf (11 MB)

Stopovací zkoušky na Huberově ponoru (Kryštofovo Údolí u Liberce)
Petr Mikuš, Jan Soukup, Jiří Bruthans, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 149–154
pdf (10.16 MB)

Stopovací zkoušky na krasovém systému Zrcadlová koza u Turnova (písčité vápence jizerského souvrství)
Martin Paděra, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 155–158
pdf (2.89 MB)

Změny režimu a chemického složení podzemních vod v okolí termálního experimentu
Lenka Rukavičková, Jan Holeček, Karel Sosna, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 159–164
pdf (3.62 MB)

I - LOŽISKA, GEOFYZIKA

Karbonátová hydrotermální žilná mineralizace v granitoidních horninách středočeského plutonu na ložisku zlata Mokrsko-západ
Petr Dobeš, Vladimír Žáček, Ivana Jačková, Bohuslava Čejková, Zdeňka Lněničková, Jiří Filip, František Veselovský, Jakub Drahota, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 165–170
pdf (2.35 MB)

Opuštěné hlubinné doly v České republice - perspektivy jejich využití
Josef Klomínský, Zdeňka Petáková, Tomáš Pačes, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 171–174
pdf (0.47 MB)

Nový tíhový průzkum v jihovýchodní části české křídové pánve
Jiří Sedlák, Stanislav Zabadal, Ivan Gnojek, Zuzana Skácelová, Bedřich Mlčoch, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 175–178
pdf (6.66 MB)

Wolframitová mineralizace z greisenu v krkonošsko-jizerském krystaliniku u Vítkova v Jizerských horách
Tamara Sidorinová, Petr Dobeš, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 179–183
pdf (4.28 MB)