Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 56, 1, 2023

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Rekonstrukce oligocenního prostředí na severním okraji středohorského vulkanického komplexu – kombinace vulkanologie a paleontologie
Vladislav Rapprich, Eva Kadlecová, Zsolt Benkó, Miroslav Radoň, Markéta Chroustová, Zdeněk Dvořák, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 30–39
pdf (7.58 MB)

Sedimenty spodního a středního miocénu jihozápadně od Brna ve světle nových poznatků
Oldřich Krejčí, David Buriánek, Vladimíra Krejčí, Pavla Tomanová Petrová, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 59–70
pdf (18.15 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Struktura skalního sesuvu Kutiště vyvinutého v krystaliniku Hrubého Jeseníku
Martin Kašing, Zuzana Lenďáková, Jakub Jirásek, Michal Goldberger, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 40–46
pdf (13.41 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Současný stav odkrytí fosiliferních karbonátů v Suchém Dole (Český masiv, lužická oblast, krkonošsko-jizerské krystalinikum)
Radek Mikuláš, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 10–13
pdf (3.84 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Petrologická rozmanitost leukokratních hornin na ložisku sodno-draselných živců Krásno – Vysoký kámen
Karel Breiter, Jaromír Tvrdý, Pavel Jedlička, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 14–20
pdf (6.12 MB)

Nb-Ta-Ti oxidy v topazových granitech cíno-wolframového rudního ložiska Ehrenfriedersdorf (Krušné hory, Německo)
Miloš René, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 21–29
pdf (1.65 MB)

Mineralogie sulfidických rud z Měděné štoly ve zlatohorském rudním revíru
Stanislav Staněk, Jiří Zimák, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 47–58
pdf (8.53 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Snížení základního odtoku kvůli evapotranspiraci povrchové a podzemní vody z mokřadu v povodí Liběchovky: porovnání měření a výpočtu Oudinovou metodou
Karel Pátek, Jiří Bruthans, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 3–9
pdf (5.95 MB)