Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (ročník 47)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Poznámky ke xenolitům křídových sedimentů v neogenních vulkanitech z okolí Rovenska pod Troskami (Geopark Český ráj)
Čáp,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 7–11
pdf (2.82 MB)

Využití 3D modelování v experimentálním projektu ve štole Josef
Jelének,J., Čížek,D., Franěk,J., Vondrovic,L., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 12–15
pdf (1.19 MB)

Úhlová diskordance v malešických vrstvách mšensko-roudnické a žihelské pánve (stephan B)
Lojka,R., Bosák,P., Pešek,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 16–18
pdf (1.66 MB)

Litostratigrafie a strukturní charakteristika lomu Holcim Prachovice, Železné hory
Mrázová,Š., Čech,S., Rambousek,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 19–22
pdf (1.86 MB)

Magnetické stavby (AMS) granitoidních a gabroidních hornin nasavrckého plutonického komplexu v Železných horách
Mrázová,Š., Schulmann,K., Hrouda,F., Chlupáčová,M., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 23–27
pdf (1.58 MB)

Exotické litoklasty z drob neoproterozoika Barrandienu kralupsko-zbraslavské skupiny v oblasti Křivoklátska
Stárková,M., Vorel,T., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 28–31
pdf (3.5 MB)

Profil cenomanu na lokalitě Motyčín v Kladně (střední Čechy) a jeho význam pro korelaci korycanských vrstev
Svoboda,P., Sakala,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 32–33
pdf (1.34 MB)

Biostratigrafické vyhodnocení sedimentů karpatské předhlubně a flyšového pásma Západních Karpat v okolí Šlapanic na základě studia vápnitých nanofosilií
Švábenická,L., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 34–40
pdf (2.13 MB)

Faciální vývoj a rozšíření sedimentů kambria na jihozápadním a severovýchodním okraji skryjsko-týřovické pánve
Vorel,T., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 41–45
pdf (4.74 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Nové poznatky o výskytu organických sedimentů stáří pozdního glaciálu a holocénu v České republice
Břízová,E., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 47–54
pdf (4.28 MB)

Soliflukčně redeponované fosilní zvětraliny na neoproterozoických vulkanitech v Kralupech nad Vltavou
Holásek,O., Stárková,M., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 55–58
pdf (2.76 MB)

Svahové deformace plošných a proudových tvarů vyvolané silnými srážkami z 1. na 2. června 2013
Malík,J., Dvořák,I.,J., Kycl,P., Krupička,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 59–63
pdf (4.58 MB)

Vývoj sesuvného území Malá kozí horka u Třebenic v Českém středohoří v roce 2013
Marek,T., Bálek,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 64–68
pdf (9.96 MB)

PanGeo - detekce vertikálních pohybů terénu pomocí družicových radarových dat
Mišurec,J., Jelének,J.,Kopáčková,V., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 69–73
pdf (2.43 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Nové nálezy svijonožců z příbojové facie lokality Velim (spodní turon) a diskuse k výskytu druhu Titanolepas tuberculatum (Darwin) v české křídové pánvi
Kočí,T., Kočová Veselská,M., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 75–78
pdf (2.22 MB)

Nové údaje o biostratigrafii konodontů spodního a středního tournai (karbon) z okolí Brna-Líšně
Kumpán,T., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 79–82
pdf (2.76 MB)

Nové nálezy obratlovců v podorlické křídě (česká křídová pánev)
Pokorný,R., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 83–88
pdf (2.05 MB)

Naleziště zkamenělin v bohdaleckém souvrství (ordovik, stupeň katian) na dočasném odkryvu v Praze-Michli
Röhlich,P., David,M., Budil,P., Polechová,M., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 89–93
pdf (2.03 MB)

Nález kosterních fragmentů velkého obojživelníka a další permské fauny z lokality Arnultovice v podkrkonošské pánvi
Stamberg,S., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 94–97
pdf (4.58 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu: Statistické zhodnocení archivních údajů
Černík,T., Goliáš,V., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 103–106
pdf (0.44 MB)

Provenience sedimentů karpatu (miocén) ve střední části karpatské předhlubně (Kroměřížsko, Zlínsko): předběžné posouzení asociací detritických granátů
Francírek,M., Otava,J., Nehyba,S., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 107–109
pdf (1.15 MB)

Minerální fáze ve fermentačních zbytcích bioplynových stanic
Geršl,M., Findura,P., Mareček,J., Matýsek,D., Vítěz,T., Geršlová,E., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 110–111
pdf (0.12 MB)

Minerální fáze průmyslových kompostů stanovené rtg.-difrakcí a Rietveldovou kvantitativní fázovou analýzou
Geršl,M., Matýsek,D., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 112–114
pdf (0.12 MB)

Petrografie, geochemie a posterupční projevy olivínem chudého apatitického nefelinitu Slánské hory
Jáklová,K., Trubač,J., Magna,T., Rapprich,V., Haloda,J., Erban,V., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 115–119
pdf (3.18 MB)

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu
Klomínský,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu
Klomínský,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125
pdf (19.75 MB)

Jaký je původ uranu ve vojenském újezdu Boletice?
Knésl,I., Dvořák,I.,J., Hejtmánková,P., Poňavič,M., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 126–129
pdf (6.37 MB)

Katodoluminiscence horninotvorných minerálů a fosilií s využitím spektrometrie
Procházka,V., Zachariáš,J., Matějka,D., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 130–133
pdf (1.73 MB)

Kontaminace zvětralého melechovského granitu
Procházka,V., Žáček,M., Matějka,D., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 134–139
pdf (1.58 MB)

Příspěvek k poznání petrografie, mineralogie a fluidních inkluzí jeskynních sintrů první generace z Koněpruských jeskyní a z některých lokalit v jejich okolí
Suchý,V., Dobeš,P., Zeman,A., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 140–143
pdf (2.39 MB)

Korund-kyanit-zoisit-muskovitická hornina z Chýnova u Tábora
Vrána,S., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 144–148
pdf (2.45 MB)

Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu
Zeman,A., Suchý,V., Dobeš,P., Filip,J., Hauková,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 149–153
pdf (3.43 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartérní sedimenty Mongolského Altaje: předběžné výsledky výzkumu
Havlíček,P., Čáp,P., Vorel,T., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 155–159
pdf (3.11 MB)

Holocenní souvrství pod Skalou Posledného komína v Zádielské tiesňavě (NP Slovenský kras)
Ložek,V., Cílek,V., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 160–164
pdf (0.68 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Albrechtický chloridový okrsek
Goliáš,V., Hrušková,L., Černík,T., Bruthans,J., Nakládal,P., Churáčková,Z., Kula,A., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 165–170
pdf (3.21 MB)


Hradecká,L., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013)
pdf (0.08 MB)