Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 (ročník 32)

A - ZÁKLADNÍ ÚČELOVÉ MAPOVÁNÍ V MĚŘÍTKU 1 : 25 000

Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
Bubík,M., Švábenická,L., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 9–11
pdf (0.15 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 11–12
pdf (0.09 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín
Břízová,E., Havlíček,P., Mlčoch,B., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Pramen minerální vody u Chotyně
Burda,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 14–15
pdf (0.07 MB)

Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska
Diviš,K., Sviták,C., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 15–16
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221
Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 17–18
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk
Holásek,O., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 18–20
pdf (0.15 MB)

Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc
Hrubeš,M., Čtyroká,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 20–22
pdf (0.16 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh
Holásek,O., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 23–25
pdf (0.15 MB)

Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
Lochmann,Z., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 25–28
pdf (0.21 MB)

Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
Petrová,P., Novák,Z., Čtyroký,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 28–30
pdf (0.13 MB)

B - SPECIÁLNÍ REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÉ VÝZKUMY

Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu
Čurda,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 31–32
pdf (0.14 MB)

Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova
Čurda,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 32–33
pdf (0.14 MB)

Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství
Čurda,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 33–34
pdf (0.11 MB)

Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech
Eliáš,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 35–37
pdf (0.16 MB)

Recentní vápence (pěnovce) v okolí České Třebové
Pek, I., Šebela,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 37–38
pdf (0.19 MB)

C - PŘEHLEDNÉ GEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ

Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
Matolín,M., Jáně,Z., Senčák,J., Slepičková,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 39–44
pdf (0.63 MB)

D - SPECIÁLNÍ STUDIA, METODIKA VÝZKUMU

Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně
Budil,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 45–46
pdf (0.08 MB)

Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
Čech,S., Svobodová,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 46–49
pdf (0.19 MB)

Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina
Dašková,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 50–50
pdf (0.04 MB)

Inerakce sádrovec-voda: Rozpor v průběhu kinetických křivek
Famion,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 51–52
pdf (0.09 MB)

Experimentální zvětrávání perthitických živců
Faimon,J., Losos,Z., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 52–53
pdf (0.08 MB)

Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic
Fediuk,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 53–54
pdf (0.26 MB)

Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu
Fediuk,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Sinice ve společenstvu akritarch v královodvorských vrstvách Barrandienu (Králodvor)
Konzalová,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 57–57
pdf (0.04 MB)

Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam
Kraft,P., Kraft,J., Fakta,O., Seidl,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 58–59
pdf (0.09 MB)

Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova
Mikuláš,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 60–62
pdf (0.14 MB)

Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
Mikuáš,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 62–63
pdf (0.08 MB)

Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
Mikuláš,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 64–65
pdf (0.09 MB)

Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně
René,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 65–67
pdf (0.14 MB)

Niva Labe v okolí Staré Boleslavi
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 70–80
pdf (0.08 MB)

Illaenidní trilobiti v českém ordoviku (pražská pánev)
Slavíčková,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 71–73
pdf (0.19 MB)

Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně
Sviták,C., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 73–75
pdf (0.15 MB)

Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova
Šarbach,M., Zeman,A., Suchý,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 75–77
pdf (0.47 MB)

Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí
Valečka,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 78–81
pdf (0.36 MB)

Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu
Vrána,S., Janoušek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 81–82
pdf (0.1 MB)

Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
Zeman,A., Suchý,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 83–84
pdf (0.09 MB)

Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy)
Žítt,J., Nemovařík,Č., Hradecká,L., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 85–85
pdf (0.04 MB)

E - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu
Breiter,K., Koller,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 86–87
pdf (0.13 MB)

Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve
Čtyroký,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 88–91
pdf (0.17 MB)

Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 91–93
pdf (0.11 MB)

Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 93–97
pdf (0.24 MB)

Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 98–98
pdf (0.04 MB)

Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 99–101
pdf (0.13 MB)

Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve
Konzalová,M., Ziembińska-Tworzydlo,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 102–103
pdf (0.1 MB)

Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 104–105
pdf (0.11 MB)

Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 105–106
pdf (0.08 MB)

F - OCHRANA GEOLOGICKÝCH LOKALIT

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
Cílek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 107–109
pdf (0.17 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
Cílek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 109–110
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartéru mezi Lysou nad labem a Čelákovicemi – předběžné výsledky studia archivních materiálů
Hrubeš,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 111–114
pdf (0.18 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
Ložek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 114–115
pdf (0.1 MB)

Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
Petrová,P., Novák,Z., Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 116–118
pdf (0.12 MB)

G - RADONOVÉ RIZIKO

Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
Kadlecová,R., Barnet,I., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 119–121
pdf (0.42 MB)

H - PROGNÓZNÍ ZDROJE NEROSTNÝCH SUROVIN

Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
Petáková,Z., Eliáš,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 122–122
pdf (0.03 MB)

I - ZPRÁVY A POSUDKY OBLASTNÍCH GEOLOGŮ

Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
Čech,S., Rambousk,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 123–126
pdf (0.36 MB)

Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun
Zelenka,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 126–127
pdf (0.09 MB)

Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného
Zelenka,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 127–127
pdf (0.05 MB)

J - GRANT

Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza)
Břízová,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 128–129
pdf (0.09 MB)

Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
Bubík,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 129–133
pdf (0.26 MB)

Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
Holub,F.V., Lantora,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 133–135
pdf (0.14 MB)

Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
Holub,F.V., Štemprok,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 136–138
pdf (0.13 MB)

Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří
Maštera,L., Otava,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 139–142
pdf (0.27 MB)

Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
Štemprok,M., Chlupáčová,M., Holub,F.V., Novák,J., Lang,M., Pivec,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 142–145
pdf (0.16 MB)

Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu
Pašava,J., Jelínek,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 146–147
pdf (0.1 MB)

Úvodem
Kukal,Z., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 7–8
pdf (0.07 MB)