Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 (ročník 30)

A - STYK ČESKÉHO MASIVU A ZÁPADNÍCH KARPAT

Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy
Adamovič,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 13–14
pdf (0.11 MB)

Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., Kovanda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 14–18
pdf (0.24 MB)

Groinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1 : 50 000
Cícha,I., Kaigl,J., Rambousek,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 18–19
pdf (0.1 MB)

Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály
Čurda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 20–21
pdf (0.13 MB)

Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné
Čurda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 22–23
pdf (0.13 MB)

Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras)
Dvořák,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 24–24
pdf (0.11 MB)

Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1 : 10 000 v okolí Tišnova
Dvořák,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 25–25
pdf (0.06 MB)

Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu
Eckhardt,P., Eckhardová,Š., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 26–26
pdf (0.05 MB)

Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy
Hanžl,P., Adamovič,J., Stárková,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 27–28
pdf (0.25 MB)

Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území k typu Weinsberg
Heřmánek,R., Čekal,F., Matějka,D., Klečka,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 28–30
pdf (0.3 MB)

Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů
Kachlík,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 30–31
pdf (0.11 MB)

Kvartérně geologické poměry okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi
Lachmanová,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 32–33
pdf (0.12 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku
Lochmann,Z., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 34–35
pdf (0.11 MB)

Podloží Doupovských hor
Mlčoch,B., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 36–37
pdf (0.11 MB)

Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem
Prouza,V., Šimůnek,Z., Zajíc,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 37–38
pdf (0.11 MB)

Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
Tomášek,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 38–41
pdf (0.18 MB)

Interakce litosféra-pedosféra
Tomášek,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 41–42
pdf (0.09 MB)

K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku
Váně,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 42–43
pdf (0.08 MB)

Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku
Zelenka,P., Grygar,T., Nekovařík,Č., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 44–44
pdf (0.03 MB)

B - GEOLOGICKÉ PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÝCH PALIVOVÝCH

Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem
Drábek,M., Vavřín,I., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 45–46
pdf (0.38 MB)

Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu
Matějka,D., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 47–48
pdf (0.09 MB)

Mineralogie výplní puklin melechovského masivu
Vavřín,I., Drábek,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 49–50
pdf (0.09 MB)

C - SORBOVANÝ PLYN V UHELNÝCH SLOJÍCH

Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve
Holub,V., Eliáš,M., Hrazdíra,P., Franců,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 51–52
pdf (0.09 MB)

D - GEOLOGICKO-EKOLOGICKÝ VÝZKUM PODKRUŠNOHORSKÝCH PÁN

Pylová zrna v polétavém prachu v Mostě a Tušimicích
Břízová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 53–53
pdf (0.15 MB)

Lahary v Doupovských horách
Hradecký,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 53–55
pdf (0.15 MB)

Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla
Novák,J.K., Konalová,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 55–57
pdf (0.14 MB)

Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
Tomášek,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 57–58
pdf (0.09 MB)

Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
Tomášek,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 58–59
pdf (0.08 MB)

Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
Tomášek,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 59–60
pdf (0.08 MB)

Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách
Ulrych,J., Pivec,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 61–62
pdf (0.23 MB)

Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu
Zelenka,P., Coubal,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 62–63
pdf (0.23 MB)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno
Bubík,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 64–66
pdf (0.15 MB)

Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova
Čtyroká,J., Pálenský,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 66–70
pdf (0.29 MB)

Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň)
Čtyroká,J., Švábenická,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 70–71
pdf (0.29 MB)

Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka
Eliáš,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 72–73
pdf (0.12 MB)

Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat
Konzalová,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 73–74
pdf (0.1 MB)

Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu
Siblík,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 75–75
pdf (0.06 MB)

E - VÝVOJ ZEMSKÉ KŮRY V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

Strukturní analýza barrandienského proterozoika stříbrsko-plaského pruhu
Dolejš,D., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 74–78
pdf (0.17 MB)

Spodnoordovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv)
Frýda,J., Vokurka,K., Kober,B., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 78–79
pdf (0.09 MB)

Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré Skupiny moldanubika v okolí Chýnova
Janoušek,V., Vokurka,K., Vrána,S., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 80–81
pdf (0.11 MB)

Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti
Kachlík,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 81–82
pdf (0.1 MB)

Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
Kachlík,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 83–84
pdf (0.12 MB)

K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
Váně,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 84–86
pdf (0.15 MB)

Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv)
Vokurka,K., Frýda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 87–87
pdf (0.06 MB)

F - RADONOVÉ RIZIKO

Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň - Rokycany
Barnet,I., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 88–90
pdf (0.11 MB)

G - KOMPLEXNÍ REGIONÁLNĚ GEOLOGICKÝ VÝZKUM

Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 91–94
pdf (0.15 MB)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma
Adamová,M., Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 95–97
pdf (0.15 MB)

Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky
Bábek,O., Kalvoda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 97–99
pdf (0.15 MB)

Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu
Bubík,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 99–101
pdf (0.15 MB)

Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
Čejka,J., Sejkora,J., Skála,R., Litochleb,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 101–102
pdf (0.09 MB)

Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací
Faimon,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 102–104
pdf (0.14 MB)

Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve
Fatka,O., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 104–106
pdf (0.14 MB)

Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien): studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast)
Frýda,J., Vokurka,K., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 106–108
pdf (0.27 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic
Havlíček,P., Minaříková,D., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 108–109
pdf (0.08 MB)

Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia
Havlíček,P., Neruda,P., Oliva,M., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 109–111
pdf (0.13 MB)

Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic
Havlíček,P., Neruda,P., Oliva,M., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 111–112
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 112–113
pdf (0.08 MB)

Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev)
Hradecká,L., Pražák,J., Švábenická,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 113–115
pdf (0.15 MB)

Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev
Hradecká,L., Švábenická,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 115–117
pdf (0.12 MB)

Marker - náhlá klimatická změna
Hradilová,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 117–120
pdf (0.46 MB)

Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy
Cholastová-Uhlířová,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 120–121
pdf (0.1 MB)

Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí
Jedlička,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 121–123
pdf (0.15 MB)

Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech
Kadlecová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 123–124
pdf (0.09 MB)

Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku
Král,J., Marek,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 124–125
pdf (0.11 MB)

Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava)
Maštera,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 125–127
pdf (0.11 MB)

Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
Pacltová,B., Pátová,R., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 127–128
pdf (0.1 MB)

Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
Sejkora,J., Čejka,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 128–129
pdf (0.1 MB)

Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích
Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 129–131
pdf (0.11 MB)

Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu
Suchý,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 131–132
pdf (0.09 MB)

Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
Suchý,V., Sýkorová,I., Eckhardtová,Š., Dobeš,P., Stejskal,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 133–134
pdf (0.1 MB)

Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika)
Szabad,M., Valíček,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 135–135
pdf (0.05 MB)

Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve
Váně,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 136–137
pdf (0.08 MB)

Žraločí fauna v sedimentech svrchní křídy na Lounsku
Vlačiha,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 137–138
pdf (0.22 MB)

Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus
Zeman,A., Suchý,V., Melka,K., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 138–140
pdf (0.5 MB)

H - PROGNÓZY NEROSTNÝCH SUROVIN

Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
Hrazdíra,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 141–142
pdf (0.34 MB)

I - OCHRANA GEOLOGICKÝCH LOKALIT

Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu
Fediuk,F., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 143–145
pdf (0.24 MB)

Hyalofán v českých fonolitech
Fediuk,F., Fediuková,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 145–146
pdf (0.21 MB)

Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 147–148
pdf (0.07 MB)

J - POSUDKOVÁ ČINNOST

Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč
Adamovič,J., Altmann,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 149–151
pdf (0.12 MB)

O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích
Budil,P., Součková,H., Vašák,A., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 151–152
pdf (0.09 MB)

Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova
Čurda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 153–154
pdf (0.11 MB)

Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi
Holub,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 154–156
pdf (0.17 MB)

Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji
Hroch,Z., Budil,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
Moravcová,O., Čurda,J., Hroch,Z., Kadlecová,R., Pálenský,P., Štěpánek,P., Tomas,R., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 157–160
pdf (0.17 MB)

K - GRANTY GRANTOVÉ AGENTURY ČR I INTERNÍCH AGENTUR

Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze
Břízová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 161–162
pdf (0.11 MB)

Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe
Břízová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán
Břízová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 163–164
pdf (0.1 MB)

Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví
Drábek,M., Frýda,J., Šarbach,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 164–165
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 165–166
pdf (0.08 MB)

Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve
Krásný,J., Buchtele,J., Čech,S., Hrkal,Z., Jakeš,P., Kobr,M., Mls,J., Šantrůček,J., Šilar,J., Valečka,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 167–168
pdf (0.11 MB)

Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve
Kříž,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 168–172
pdf (0.29 MB)

Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště
Pivec,E., Štemprok,M., Novák,J.K., Lang,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 172–174
pdf (0.14 MB)

Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie
Pivec,E., Ulrych,J., Lang,M., Arva-Sos,E., Nekovařík,Č., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 174–176
pdf (0.15 MB)

Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
René,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 176–177
pdf (0.09 MB)

Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
Růžičková,E., Růžička,M., Zeman,A., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 178–179
pdf (0.12 MB)

Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 179–180
pdf (0.1 MB)

Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 181–181
pdf (0.06 MB)

Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
Šťastný,M., Růžičková,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 182–182
pdf (0.05 MB)

Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu
Štemprok,M., Chlupáčová,M., Pivec,E., Novák,J.K., Lang,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 183–186
pdf (0.17 MB)

Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko
Vavřín,I., Frýda,J., Jelínek,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 187–188
pdf (0.09 MB)

Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
Zajíc,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 189–190
pdf (0.09 MB)

L - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
Cernajsek,T., Pošmourný,K., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 191–191
pdf (0.1 MB)

Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve
Méon,H., Pacltová,B., Svobodová,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 192–192
pdf (0.13 MB)

Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 192–193
pdf (0.13 MB)

Úvodem
Kukal,Z., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 9–11
pdf (0.13 MB)