Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 1, 2017

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Albitizovaný vulkanoklastický komplex z Padochova u Oslavan (boskovická brázda)
Jakub Jirásek, Dalibor Matýsek, Martin Sivek, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 39–44
pdf (1.29 MB)

Nové poznatky k provenienci sedimentů kroměřížského souvrství
Michal Francírek, Slavomír Nehyba, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 45–49
pdf (0.93 MB)

Nové poznatky o stratigrafii podslezské jednotky v jablunkovské brázdě: potok Kopytná
Miroslav Bubík, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 51–56
pdf (1.41 MB)

Rudistové vápence bělohorského souvrství u Bíliny, paleogeografie, stratigrafie, sedimentologie
Jaroslav Valečka, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 103–110
pdf (2.51 MB)

Příspěvek jádrových vrtů projektu Rebilance zásob podzemních vod ke stratigrafii, sedimentologii a tektonice svrchní křídy v sz. části české křídové pánve
Roland Nádaskay, Jaroslav Valečka, Stanislav Čech, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 129–136
pdf (4.82 MB)

Spodněpermské jezerní vápence západní části podkrkonošské pánve, Tatobity (rotliegend)
Marcela Stárková, Pavel Čáp, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 137–140
pdf (5.63 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Tektonický a hydrogeologický vliv na stabilitu štol ve křtinském údolí
Vít Baldík, Jiří Rez, Eva Kryštofová, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 147–151
pdf (1.55 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Příležitostné naleziště zkamenělin svrchního ordoviku (katianu) severně od Prahy – Dolních Počernic
Martin David, Filip Novotný, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 33–37
pdf (0.88 MB)

Testování modelu rozšíření Ledum palustre L. pomocí paleoekologických dat
Tomáš Radoměřský, Petr Kuneš, Přemysl Bobek, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 65–71
pdf (1.89 MB)

Vnitřní struktura křídového vajíčka hmyzu Palaeoaldrovanda splendens Knobloch et Mai, studovaného pomocí rentgenové mikrotomografie
Zuzana Heřmanová, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 99–102
pdf (0.86 MB)

Acme Marthasterites furcatus jako indikátor hranice turon-coniac a spodního coniaku v jizerském vývoji české křídové pánve
Lilian Švábenická, Pavel Havlíček, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 111–116
pdf (0.62 MB)

Svrchněpaleozoičtí obojživelníci boskovické brázdy ve sbírkovém materiálu Chlupáčova muzea historie Země
Martina Krejčí, Martin Mazuch, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 125–127
pdf (0.82 MB)

Rostrokonchy z devonských sedimentů moravskoslezské pánve
Hedvika Weinerová, Tomáš Weiner, Jindřich Hladil, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 153–157
pdf (2.41 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Posouzení stavebních opukových kvádrů z historického opevnění města Slaného
Petr Brotan, Miroslava Gregerová, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 9–16
pdf (7.49 MB)

Geochemie a zirkonové U-Pb stáří derflického granodioritu z dyjského masivu
Martin Svojtka, Karel Breiter, Jana Ďurišová, Lukáš Ackerman, František Veselovský, Jaroslav Šmerda, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 17–24
pdf (1.42 MB)

Změny chemického složení křemene během greisenizace, předběžné výsledky ze západních Krušných hor
Karel Breiter, Jana Ďurišová, Marek Dosbaba, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 25–31
pdf (2.78 MB)

Variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách v sedimentárních horninách Českého masivu
Ivan Barnet, Michal Poňavič, Petra Pacherová, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 57–63
pdf (0.78 MB)

Zinek v diopsidu v mramorech moldanubika jižních Čech
Vladimír Žáček, Radek Škoda, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 73–79
pdf (1.17 MB)

Vliv biokolonizace na erozi a odolnost různých typů pískovcových povrchů v lomu a na přirozených výchozech
Martin Slavík, Jiří Bruthans, Jana Schweigstillová, Lukáš Falteisek , ročník 50, číslo 1, 2017, str. 81–87
pdf (0.91 MB)

Hydraulické vlastnosti biogenní skalní kůry na pískovci
Martin Slavík, Jiří Bruthans, Alžběta Kobrlová, Petr Vorlíček, Martin Paděra, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 117–123
pdf (1.16 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Ichnofosilie pánve Da Lat (okres Nha Trang, provincie Khánh Hoa, jihovýchodní Vietnam)
Richard Pokorný, Pham_Ba_Trung, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 141–146
pdf (1.73 MB)

Mongol Altai 50 - projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013-2016)
Vladimír Žáček, Petr Bohdálek, Eva Břízová, David Buriánek, Pavel Čáp, Enkhjargal Mijiddorj, Juraj Franců, Gelegjamts Adilbish, Alexandra Guy, Pavel Hanžl, Pavel Havlíček, Eric Henrion, Jan Hošek, Jan Jelének, Ilja Knésl, Jana Karenová, Lenka Kociánová, Jana Kotková, Zuzana Krejčí, Petr Mixa, Jan Mrlina, Vratislav Pecina, Zoltán Pécskay, Alice Prudhomme, Igor Soejono, Martin Svojtka, Zbyněk Šimůnek, Radek Škoda, Kryštof Verner, Lukáš Vondrovic, Tomáš Vorel, Stanislav Vrána, Renata Čopjaková, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 159–166
pdf (2.79 MB)

I - LOŽISKA, GEOFYZIKA

Geofyzikální indikace krasových dutin ve skupině Branné (keprnická jednotka, Český masiv)
Pavla Tomanová_Petrová, Zuzana Skácelová, Jiří Otava, Helena Gilíková, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 89–94
pdf (3.6 MB)

O - OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

Současný stav evidovaných rizikových opuštěných úložných míst těžebního odpadu v České republice
Vít Štrupl, Miroslav Raus, Vladimír Zýval, Stanislav Fojtík, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 95–97
pdf (0.07 MB)