Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 (ročník 44)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Vznik některých elipsoidálních dutin rozpouštěním karbonátového tmelu v pískovcích jizerského souvrství na Kokořínsku
Adamovič,J., Mikuláš,R., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 9–13
pdf (0.48 MB)

Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie
Čech,S., Rejchrt,M., Štaffen,Z., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 14–19
pdf (0.34 MB)

Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A na Červeném vrchu v Praze-Vokovicích
Kraft,P., Budil,P., Steinová,M., Hroch,T., Tasáryová,Z., Peršín,J., Mikuláš,R., Kozák,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 20–25
pdf (0.83 MB)

Organická hmota sedimentů křídy Vnějších Západních Karpat a její vztah ke vzniku uhlovodíků
Kubicová,P., Skupien,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 26–30
pdf (0.34 MB)

Vliv vody stékající po povrchu pískovců na mikroreliéf pískovcových skalních útvarů
Mikuláš,R., Adamovič,J., Cílek,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 31–35
pdf (0.59 MB)

Vulkanogenní proplástek (tonstein) v hlavní sloji nýřanského souslojí (astur) na Plzeňsku
Pešek,J., Drábková,J., Martinec,P., Sýkorová,I., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 36–38
pdf (0.31 MB)

Perm na území listu 03-342 Rovensko pod Troskami
Prouza,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 39–40
pdf (0.12 MB)

Vrt N-1 Valeč: sonda do počátku vývoje doupovského vulkanického komplexu
Rapprich,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 41–45
pdf (0.77 MB)

Strukturní záznam Prokopského skalního defilé a bazální zlíchovský event (spodní devon, střední Čechy)
Rohlich,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 46–49
pdf (0.15 MB)

Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
Švábenická,L., Valečka,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 50–56
pdf (0.47 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
Břízová,E., Skupien,P., Křížová,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 57–61
pdf (0.51 MB)

Stratigrafie a malakofauna holocenní výplně jeskyně Pod valem (Zádielská tiesňava, NP Slovenský kras)
Ložek,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 62–65
pdf (0.19 MB)

Chronostratigrafická revize a paleoklimatický význam osypu pod stěnou Martinky (CHKO) v Biosférické rezervaci Pálava
Ložek,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 66–69
pdf (0.19 MB)

Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
Mrázová,Š., Krupička,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 70–73
pdf (0.51 MB)

Sprašová výplň rozsedliny fosilního sesuvu na Radobýlu (okres Litoměřice, severní Čechy) jako zajímavá lokalita pleistocenní fauny
Pokorný,R., Vrabec,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 74–79
pdf (0.23 MB)

Historické svahové pohyby v Českém středohoří v záznamech ústeckého regionálního tisku (1856-1902)
Raška,P., Dubišar,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 79–82
pdf (0.15 MB)

Prostorové aspekty aktivity skalního řícení (dendrogeomorfologická studie v Moravskoslezských Beskydech)
Šilhán,K., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 83–86
pdf (0.26 MB)

Geomorfologická interpretace údolních den Moravskoslezských Beskyd na základě geoelektrických měření
Škarpich,V., Tábořík,P., Hradecký,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 87–91
pdf (0.31 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Mikroskopická vrtba Planobola macrogota Schmidt, 1992 v bioklastech z miocenních sedimentů - možný důkaz mělkomořského prostředí na Českotřebovsku
Axmann,D., Mikuláš,R., Wisshak,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 93–97
pdf (0.42 MB)

Několik poznámek k funkční morfologii trinukleoidních trilobitů
Budil,P., Mergl,M., Fatka,O., Lisec,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 97–99
pdf (0.29 MB)

Diverzita mechovek (Bryozoa) v nejvyšší části králodvorského souvrství (ordovik; svrchní katian) pražské pánve České republiky
Mergl,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 100–102
pdf (0.21 MB)

Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna
Mergl,M., Budil,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 103–108
pdf (0.25 MB)

Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku
Mergl,M., Budil,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 109–112
pdf (0.26 MB)

Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
Mikuláš,R., Bubík,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 113–116
pdf (0.38 MB)

Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve
Steinová,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 117–119
pdf (0.13 MB)

Svrchní turon a coniac na základě studia palynomorf ve vrtu V 800 Střeleč (jizerský vývoj, česká křídová pánev)
Svobodová,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 120–127
pdf (0.28 MB)

Předběžná revize cenomanských a turonských dekapodů - rody Necrocarcinus Bell, 1863 a Graptocarcinus Roemer, 1887 (řád Decapoda Latreille, 1802, infrařád Brachyura Latreille, 1802) z české křídové pánve
Veselská,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 128–131
pdf (0.43 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masivu, Český masiv
Ackerman,L., Pašava,J., Erban,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 133–135
pdf (0.11 MB)

Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 136–140
pdf (0.22 MB)

Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy
Buriánek,D, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 141–145
pdf (0.3 MB)

Podmínky greisenizace na Sn-W ložisku Krásno-Horní Slavkov: příspěvek ze studia fluidních inkluzí
Dolníček,Z., René,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 146–148
pdf (0.16 MB)

Neobvyklá lamprofyrická hornina od Dobrého v podhůří Orlických hor
Holub,F.V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 149–152
pdf (0.4 MB)

Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
Klomínský,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 153–157
pdf (0.48 MB)

Zajímavá mafická žíla ze štoly Holedná - Bosonohy (brněnský masiv): Přechodný petrografický typ mezi typickými mikrodiority a lamprofyry
Krmiček,L., Gregerová,M., Krmíčková,M., Čapek,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 158–162
pdf (0.46 MB)

Petrografie jizerských ortorul na území listu 03-142 Hejnice
Mrázová,Š., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 163–167
pdf (0.55 MB)

Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
Pacherová,P., Barnet,I., Procházka,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 168–171
pdf (0.19 MB)

Některé informace z koncentrátů těžkých minerálů z melechovského masivu
Procházka,V., Žáček,M., Chlupáčová,M., Matějka,D., Korbelová,Z., Klementová,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 172–176
pdf (0.27 MB)

Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice-Trmice
Radoň,M., Žáček,V., Rapprich,V., Kycl,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 177–183
pdf (0.71 MB)

Granity z lomu Vítkov u Sokolova v masivu Krudum
René,M., Hájek,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 184–188
pdf (0.28 MB)

Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
Vrána,S., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 189–191
pdf (0.12 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století
Čejchanová,A., Kukal,Z., Kozák,J., Pošmourný,K., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 193–197
pdf (0.37 MB)

Nové ložisko REE Shaxiongdong v centrální Číně, část I: Významné asociace hornin a minerálů
Kynický,J., Cihlářová,H., Cheng Xu., Chakhmouradian,A., Reguir,K., Galiová,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 198–204
pdf (0.53 MB)

Exotické horniny a REE apatitová mineralizace masivu Ulugei Khid v Mongolsku
Kynický,J., Chakhmouradian,A., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 205–210
pdf (0.45 MB)

Dashigou - unikátní ložisko Mo a REE v centrální Číně
Kynický,J., ,Cheng Xu., Chakhmouradian,A., Cihlářová,H., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 211–217
pdf (0.49 MB)

Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
Rajchl,M., Hroch,T., Nývlt,D., Šebesta,J., Vít,J., Kopačková,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 218–222
pdf (0.81 MB)

Tři příklady synsedimentárních deformací z Libye
Rohlich,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 223–225
pdf (0.49 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody pramene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
Bruthans,J., Churáčková,Z., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 227–232
pdf (0.24 MB)

Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
Bruthans,J., Mikuš,P., Soukup,J., Světlík,D., Kamas,J., Zeman,O., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 233–238
pdf (0.36 MB)

Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
Holeček,J., Rukavičková,L., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 239–241
pdf (0.25 MB)

Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
Rukavičková,L., Najser,J., Holeček,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 242–246
pdf (0.26 MB)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
Hladík,V., Hatzignatiou,D., Riis,F., Berenblyum,R., Geršlová,E., Franců,J., Lojka,R., Kolejka,V., Geršl,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
Pašava,J., Vymazalová,A., Malec,J., Rojík,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 253–256
pdf (0.19 MB)

Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
Valečka,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 257–262
pdf (0.72 MB)

L - GEOFYZIKA

Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
Rapprich,V., Skácelová,Z., Valenta,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 263–266
pdf (0.55 MB)

Magnetometrické měření v severní části mariánskolázeňského komplexu
Skácelová,Z., Mlčoch,B., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 267–270
pdf (0.25 MB)

M - INFORMATIKA

Národní geovědní bibliografie GeoLib
Breiterová,H., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 271–273
pdf (0.19 MB)

Pokyny pro autory Zpráv o geologických výzkumech
Redakce, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010)
pdf (0.18 MB)

Úvodem
Růžička,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 8
pdf (0.09 MB)