Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 49, 2016

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Petrofyzikální záznam kačáckého eventu na profilu Hlubočepy – železniční zářez (střední devon, pražská pánev)
František Vacek, ročník 49, 2016, str. 9–12
pdf (2.29 MB)

Vápnité nanofosilie a stratigrafie nejmladších křídových sedimentů na území Jičína
Andrea Svobodová, Martin Košťák, ročník 49, 2016, str. 13–18
pdf (3.8 MB)

Vltavíny v neogenních a pleistocenních štěrcích z okolí Jevišovic na Znojemsku
Stanislav Houzar, Vladimír Hrazdil, Šárka Koníčková, Petr Dočkal, Jaroslav Šmerda, Jiří Toman, ročník 49, 2016, str. 31–35
pdf (6.18 MB)

Nové nálezy tzv. fosilních seizmogramů z kosořských vápenců spodního devonu Barrandienu (stupeň lochkov)
Tomáš Vorel, ročník 49, 2016, str. 87–91
pdf (2.11 MB)

Lithný granit ve vrtu Lysina-V1 v jižní části Slavkovského lesa, západní Čechy
Veronika Štědrá, Tomáš Jarchovský, Pavel Krám, ročník 49, 2016, str. 137–142
pdf (1.13 MB)

Sedimenty karpatu a spodního badenu na lokalitě Brus
Pavla Tomanová Petrová, ročník 49, 2016, str. 171–176
pdf (2.41 MB)

Paleonapěťová analýza tektonických pohybů sudetského okrajového zlomu
Lucie Nováková, ročník 49, 2016, str. 177–181
pdf (1.87 MB)

Pestré vrstvy svrchní křídy v bašském vývoji slezské jednotky
Petr Skupien, Dalibor Matýsek, Daniela Boorová, Ján Pavluš, Pavlína Doupovcová, ročník 49, 2016, str. 203–208
pdf (1.42 MB)

Studium hlubokomořských sedimentů hraničního intervalu jury a křídy na profilu Bruzovice
Petr Skupien, Jakub Ryba, Pavlína Doupovcová, ročník 49, 2016, str. 209–213
pdf (0.97 MB)

Geologie karbonského reliktu mezi Lískem a Hýskovem v kontextu paleobotaniky a palynologie (westphal, duckmant)
Marcela Stárková, Zbyněk Šimůnek, Jana Drábková, ročník 49, 2016, str. 215–224
pdf (2.95 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Specifické mokřady a pylová analýza na území mapového listu Velhartice
Eva Břízová, ročník 49, 2016, str. 107–112
pdf (1.76 MB)

Změny fluviálního stylu během svrchního pleistocénu a holocénu na příkladu nivy řeky Ploučnice v severních Čechách
Tomáš Štor, Jiří Sádlo, Vojtěch Abraham, Karel Martínek, ročník 49, 2016, str. 123–127
pdf (2.5 MB)

Geneze a vývoj Matějovické jeskyně v Amalínské vrchovině na Osoblažsku
Jan Lenart, Kristýna Schuchová, Kateřina Steblová, ročník 49, 2016, str. 129–136
pdf (2.84 MB)

Sedimentární vývoj pozdně glaciálních jezer u Veselí nad Lužnicí
Jan Hošek, Jindřich Prach, Petr Šída, Petra Houfková, Daniel Vondrák, Lenka Lisá, Petr Pokorný, Ondřej Chvojka, Jiří Dohnal, ročník 49, 2016, str. 157–164
pdf (7.27 MB)

Urbanistická geologie města Liberce - modelová studie prostorových informací pro udržitelný rozvoj měst České republiky
Josef Klomínský, Otmar Petyniak, Barbora Dudíková, Tomáš Štor, Ivan Rous, Jakub Šrek, Martin Dostalík, Jiří Krupička, Jan Malík, Vladimír Bělohradský, Jiří Burda, Igor Dvořák, Jan Sedláček, ročník 49, 2016, str. 165–170
pdf (6.77 MB)

Analýza podélného profilu řeky Morávky a Mohelnice v kontextu identifikace morfologických a litologických podmínek
Václav Škarpich, Tomáš Galia, ročník 49, 2016, str. 183–189
pdf (1.1 MB)

Středněpleistocenní souvrství v bývalé cihelně v Horkách nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
Petr Šída, Pavel Havlíček, Libuše Smolíková, ročník 49, 2016, str. 195–202
pdf (2.84 MB)

Geologický výzkum na soutoku Dyje, Kyjovky a Moravy
Pavel Havlíček, Eva Břízová, Jan Hošek, Tamara Sidorinová, ročník 49, 2016, str. 225–232
pdf (2.41 MB)

Gravitační posuny skalních bloků ve flyšových Karpatech
Jan Lenart, Lukáš Šesták, ročník 49, 2016, str. 239–246
pdf (3.57 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Stratigraficky nejmladší vápnité nanofosilie v sedimentech české křídové pánve
Lilian Švábenická, Petr Kycl, Vladislav Rapprich, ročník 49, 2016, str. 19–25
pdf (1.25 MB)

Paleontologické výzkumy významné lokality rudnického obzoru (spodní perm) v podkrkonošské pánvi
Stanislav Štamberg, ročník 49, 2016, str. 27–30
pdf (1.13 MB)

Ediakarské mikrobiality z okolí Nového Knína (tepelsko-barrandienská oblast)
Milada Vavrdová, ročník 49, 2016, str. 37–41
pdf (2.07 MB)

Výskyt epibiontních ostnokožců v buchavském souvrství (kambrium, drum) u Biskoupek na Radnicku (Barrandien)
Lucie Nolčová, Michal Mergl, ročník 49, 2016, str. 43–46
pdf (1.57 MB)

Rod Haplocrinites Steininger, 1837 (Crinoidea) v devonu Českého masivu
Rudolf_J. Prokop, Martina Nohejlová, ročník 49, 2016, str. 57–59
pdf (0.71 MB)

Paleontologický výzkum lokality Brloh v Železných horách (lipoltické souvrství, spodní ordovik)
Petr Budil, Michal Mergl, Daniel Smutek, ročník 49, 2016, str. 149–156
pdf (3.5 MB)

Nové nálezy gastropodů z miocénu jižních Čech (českobudějovická pánev)
Eva Kadlecová, Vladimír Kocura, ročník 49, 2016, str. 191–194
pdf (1.28 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Nové poznatky ze studia mineralogie, fluidních inkluzí a izotopů síry v rudách skarnového ložiska v Obřím dole
Jan Pašava, František Veselovský, Petr Dobeš, Eva Haluzová, Lukáš Ackerman, Radko Tásler, ročník 49, 2016, str. 47–52
pdf (1.6 MB)

Distribuce arzenu v půdách hlavního města Prahy doplněná o hodnocení zdravotních rizik ve vybraných mateřských školkách
Michal Poňavič, Magdalena Zimová, Zdeňka Wittlingerová, Tereza Jandová, Ilja Knésl, Karel Dušek, ročník 49, 2016, str. 53–56
pdf (0.88 MB)

Úvahy o původu konkávních tvarů na některých lokalitách karbonských arkóz ve středních a v západních Čechách
Václav Suchý, Jiří Filip, ročník 49, 2016, str. 61–67
pdf (5.52 MB)

Variace radonu a dávkového příkonu na tektonických poruchách v metamorfitech a granitoidech Českého masivu
Petra Pacherová, Michal Poňavič, Ivan Barnet, ročník 49, 2016, str. 69–74
pdf (2.49 MB)

Využitelnost terénních rentgenfluorescenčních analyzátorů ke stanovení chemismu cementářských surovin na příkladu velkolomu Mokrá
Jiří Zimák, Kristýna Dalajková, Roman Donocik, Petr Krist, Daniel Reif, Jindřich Štelcl, Lenka Kopecká, ročník 49, 2016, str. 79–82
pdf (0.38 MB)

Změny v zastoupení látek ropného původu v sedimentech řeky Bíliny
Ivica Barthová, Eva Geršlová, Milan Geršl, ročník 49, 2016, str. 83–86
pdf (0.33 MB)

Srovnání aktuálních a kritických obsahů Cd, Hg a Pb v organickém horizontu půd v oblasti Doupovských hor
Tamara Sidorinová, Irena Skořepová, Ilja Knésl, ročník 49, 2016, str. 101–105
pdf (1.7 MB)

Nové petrologické a mineralogické poznatky z Li (Sn, W, Nb, Ta) ložiska Cínovec-jih
Karel Breiter, Zuzana Korbelová, Vojtěch Šešulka, Sven Honig, ročník 49, 2016, str. 113–121
pdf (1.25 MB)

Geochemická variabilita a původ gabroidů až dioritoidů železnohorského plutonického komplexu
Štěpánka Mrázová, František V. Holub, Barbora Dudíková, ročník 49, 2016, str. 233–238
pdf (0.81 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologie fluviálních sedimentů v prostoru skorkovského a sojovického jímacího řadu: zhodnocení proudění a chemismu ve světle nových údajů z průzkumných vrtů
Jiří Bruthans, Iva Kůrková, Magdalena Rybářová, Jiří Grundloch, Renáta Kadlecová, ročník 49, 2016, str. 93–99
pdf (2.42 MB)

Hydrogeologický výzkum v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov v dole Rožná
Lenka Rukavičková, Jan Holeček, Oldřich Myška, Marek Vencl, Lukáš Vondrovic, ročník 49, 2016, str. 143–147
pdf (1.03 MB)

Rozlišení vod Hranického krasu na základě archivních analýz
Milan Geršl, ročník 49, 2016, str. 247–252
pdf (0.58 MB)

Využití sondy ISY EXO1 pro karotážní metodu rezistivimetrie
Jan Holeček, Lenka Rukavičková, Jozef Urík, ročník 49, 2016, str. 253–256
pdf (1.06 MB)

M - INFORMATIKA

Digitalizace Soupisů lomů ČSR/ČSSR ver. 1.0
Richard Pokorný, Marie_Tereza Peterková, ročník 49, 2016, str. 75–78
pdf (2.73 MB)