Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 (ročník 35)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu
Adámek,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 9–11
pdf (0.08 MB)

Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
Adamovič,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 12–13
pdf (0.07 MB)

Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
Cílek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 13–15
pdf (0.08 MB)

Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
Čáp,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 15–17
pdf (0.15 MB)

Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat
Černý,P., Dudek,A., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 18–20
pdf (0.09 MB)

Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě)
Čtyroká,J., Čtyroký,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 20–21
pdf (0.07 MB)

Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)
Eliáš,M., Pálenský,P., Růžička,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 22–24
pdf (0.07 MB)

Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve
Eliáš,M., Zelenka,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 25–25
pdf (0.06 MB)

Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve
Eliášová,H., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 26–26
pdf (0.06 MB)

Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy
Fediuk,F., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 27–30
pdf (0.13 MB)

Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory)
Hanus,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 31–32
pdf (0.08 MB)

Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
Havlíček,P., Novák,Z., Švábenická,L., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 33–36
pdf (0.11 MB)

Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam
Klomínský,J., Mrázová,Š., Šalanský,K., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 36–39
pdf (0.13 MB)

Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou
Kolaříková,I., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 39–41
pdf (0.09 MB)

Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
Konzalová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 41–43
pdf (0.18 MB)

Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
Kříbek,B., Žák,K., Sulovský,P., Pudilová,M., Zimák,J., Hájek,A., Holeczy,D., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 44–46
pdf (0.08 MB)

Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná
Leichmann,J., Matula,M., Holeczy,D., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 47–49
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
Mikuláš,R., Mertlík,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 49–52
pdf (0.08 MB)

Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
Mikuláš,R., Cílek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 53–55
pdf (0.08 MB)

Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (Beroun)
Moravec,J.K., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 55–56
pdf (0.07 MB)

Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001
Novák,Z., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 57–59
pdf (0.09 MB)

Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách
Nývlt,D., Valečka,J., Křelina,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 59–61
pdf (0.09 MB)

Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000
Opletal,M., Adamová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 62–65
pdf (0.08 MB)

Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
Opletal,M., Mrázová,Š., Krentz,O., Walter,H., Brause,H., Hoth,K., Kozdrój,W., Cymerman,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 66–67
pdf (0.07 MB)

Geologie národních parků České republiky
Pošmourný,K., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 68–69
pdf (0.07 MB)

Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
Skupien,P., Vašíček,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 69–70
pdf (0.07 MB)

Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve
Stárková,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 71–72
pdf (0.1 MB)

Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
Štědrá,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 73–75
pdf (0.08 MB)

Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve
Vacek,F., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice)
Valečka,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 78–80
pdf (0.09 MB)

Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika)
Vašíček,Z., Skupien,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 80–82
pdf (0.08 MB)

Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov-prag ve spodním devonu Barrandienu
Vorel,T., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 82–84
pdf (0.08 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice
Zelenka,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 85–85
pdf (0.06 MB)

B - PALEONTOLOGIE

Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev)
Brabcová,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Vnitřní morfologie rodu Huttonia
Dašková,J., Libertín,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 88–90
pdf (0.09 MB)

Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
Konzalová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 90–93
pdf (0.09 MB)

Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
Kopáčová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 93–96
pdf (0.11 MB)

Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev)
Kraft,P., Kraft,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 97–98
pdf (0.08 MB)

Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy
Lorencová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
Nedomová,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 100–101
pdf (0.07 MB)

Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992
Nývltová Fišáková,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 102–104
pdf (0.08 MB)

Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 104–105
pdf (0.07 MB)

Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
Svobodová,M., Hradecká,L., Skupien,P., Švábenická,L., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 105–109
pdf (0.09 MB)

Předběžná zpráva o výzkumu ostrakodové fauny čejčského jezera
Symonová,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 109–110
pdf (0.07 MB)

Nový druh křídové ústřice z lokality Plaňany u Kolína
Záruba,B., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 110–111
pdf (0.07 MB)

Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekovařík,Č., Mikuláš,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 112–114
pdf (0.1 MB)

Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
Žítt,J., Peza,L.H., Nekovařík,Č., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 114–116
pdf (0.09 MB)

C - KVARTÉR

Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd)
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 117–118
pdf (0.08 MB)

Výzkum organických sedimentů Hodonínska
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 119–121
pdf (0.08 MB)

Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 122–123
pdf (0.08 MB)

Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 124–126
pdf (0.09 MB)

Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 127–128
pdf (0.08 MB)

Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 131–134
pdf (0.1 MB)

Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou
Kadlecová,R., Holásek,O., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 135–136
pdf (0.07 MB)

Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 136–138
pdf (0.18 MB)

Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
Nývlt,D., Opletal,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 139–142
pdf (0.11 MB)

Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
Růžičková,E., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 143–146
pdf (0.21 MB)

Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 146–147
pdf (0.08 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství
Duraj,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 148–150
pdf (0.07 MB)

Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy
Fediuk,F., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 151–153
pdf (0.08 MB)

Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Losos,Z., Hladíková,J., Zimák,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 154–156
pdf (0.08 MB)

Těžké minerály aluviálních náplavů sedlovského potoka na Kolínsku
Novák,F., Pauliš,P., Běhal,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 157–158
pdf (0.07 MB)

Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
René,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 158–161
pdf (0.08 MB)

E - INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
Klimeš,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 162–163
pdf (0.06 MB)

Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín
Lochmann,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 164–166
pdf (0.1 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín
Lochmann,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 167–169
pdf (0.08 MB)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková
Novotný,J., Král,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 170–173
pdf (0.15 MB)

Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd
Rybář,J., Jánoš,V., Nýdl,T., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 173–175
pdf (0.07 MB)

F - GEOFYZIKA

Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001)
Dohnal,J., Jáně,Z., Kněz,J., Novák,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 176–178
pdf (0.16 MB)

Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník
Dohnal,J., Jáně,Z., Kněz,J., Zima,L., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 178–180
pdf (0.13 MB)

Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve
Skopec,J., Pešek,J., Kobr,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 181–183
pdf (0.09 MB)

G - RADIOAKTIVITA

Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna
Janský,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 184–188
pdf (0.13 MB)

Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku
Matolín,M., Dědáček,K., Zabadal,S., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 189–192
pdf (0.24 MB)

H - VÝZKUM V ZAHRANIČÍ

Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
Břízová,E., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 192–193
pdf (0.07 MB)

PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
Pašava,J., Kříbek,B., Žák,K., ,Li Chaoyang., ,Gao Zhenmin., ,Luo Taiji., ,Zeng Mingguo., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 193–196
pdf (0.09 MB)

Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
Pašava,J., Kříbek,B., Wenmenga,U., Bezuško,P., Knésl,I., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 197–200
pdf (0.18 MB)

Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
Seifert,A., Žáček,V., Vrána,S., Pecina,V., Knésl,I., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 200–202
pdf (0.08 MB)