Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 54, 1, 2021

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Žíla alterovaného bazaltu („diabasu“) na severním úbočí Dívčích hradů v Praze-Radlicích
Tomáš Vorel, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 71–75
pdf (7.51 MB)

B - KVARTÉR A INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Paleopedologický výzkum nového sprašového záznamu svrchního pleistocénu v Brně-Bohunicích
Katarína Adameková, Jan Petřík, Ivo Světlík, Jarmila Bíšková, Aleš Bajer, Jan Novák, Richard Bíško, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 41–50
pdf (7.68 MB)

Krasové jevy ve slepencové poloze palkovického souvrství slezské jednotky vnějších Západních Karpat
Martin Kašing, Jan Lenart, Kristýna Schuchová, Petr Skupien, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 51–61
pdf (17.83 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Doklady herbivorních aktivit bezobratlých živočichů na lokalitě Kundratice – Jezuitská rokle v Českém středohoří (spodní oligocén, okres Litoměřice, Česká republika)
Jana Pongrácová, Richard Pokorný, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 3–11
pdf (6.71 MB)

Potenciální výskyt analogie „red beds“ v bohdaleckém souvrství (svrchní ordovik Barrandienu, Česká Republika): paleontologická charakteristika
Rosalie Janebová, Radek Mikuláš, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 37–40
pdf (3.25 MB)

Nová flóra z libkovických vrstev v lomu Libouš (sp. miocén, mostecká pánev)
Tomáš Novotný, Vasilis Teodoridis, Zlatko Kvaček, Jaromír Váňa, Karel Mach, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 63–70
pdf (13.65 MB)

Zeolity mineralizovaná dřeva v laharu Soutěsky u Děčína
Jakub Mysliveček, Vít Koutecký, Vladislav Rapprich, Jakub Sakala, Ondřej Pour, František Laufek, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 77–85
pdf (6.57 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Přirozená vydatnost termálních vod v Teplicích nad Bečvou, jejich hydraulický vztah s řekou Bečvou a diskuse lokalizace infiltrační oblasti
Jiří Bruthans, Helena Vysoká, Jiří Grundloch, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 13–21
pdf (4.46 MB)

M - METODIKA

Metoda zpracování teplotních údajů zvrtů, její limity amožnosti zpřesnění
Martin Kloz, Jan Polášek, Jan Holeček, Pavla HolečKová, ročník 54, číslo 1, 2021, str. 23–35
pdf (4.02 MB)