Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 2, 2017

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Explozivní brekcie ve vrtech v severozápadní části české křídové pánve
Roland Nádaskay, Jaroslav Valečka, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 181–188
pdf (6.38 MB)

Vrtným průzkumem nově zjištěná fonolitová tělesa v Lužických horách
Vladislav Rapprich, Roland Nádaskay, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 207–213
pdf (5 MB)

Zachování sedimentárních textur v drobách a prachovcích barrandienského neoproterozoika
Tomáš Vorel, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 241–245
pdf (1.59 MB)

Kamenné stoly, jejich predispozice a geneze
Jan Lenart, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 255–261
pdf (1.57 MB)

Spodněkřídové vápence doprovázející štramberský vápenec na sedmé etáži lomu Kotouč ve Štramberku
Pavlína Doupovcová, Petr Skupien, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 279–283
pdf (1.29 MB)

Nové poznatky o vývoji svrchního cenomanu v Lobči u Kralup nad Vltavou
Pavel Svoboda, Jakub Sakala, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 285–287
pdf (1 MB)

Relikty cenomanu v blanenském prolomu na lokalitě studánka U tetřeva
Jiří Otava, Helena Gilíková, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 289–292
pdf (1.63 MB)

Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů vendryňského souvrství slezské jednotky a její vztah ke vzniku uhlovodíků
Eliška Polášková, Petr Skupien, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 293–297
pdf (1.17 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Bohyně na Děčínsku - nejrozsáhlejší sesuvné území v České republice
Oldřich Krejčí, Vladimíra Krejčí, Petr Kycl, Martin Paleček, Jan Rybář, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 227–234
pdf (2.58 MB)

Využití diferenční radarové interferometrie a platformy SBAS-DInSAR pro detekci deformací a vertikálních pohybů terénu
Jan Jelének, Veronika Kopačková, Kateřina Fárová, Lucie Koucká, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 273–278
pdf (4.25 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Výskyt chitinozoí v letenském souvrství barrandienského svrchního ordoviku (Česká republika)
Jakub Vodička, Oldřich Fatka, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 235–239
pdf (1 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Magmaticko-hydrotermální vývoj vysoce vyvinutého granitového pně Knöttel u Krupky v Krušných horách
Tereza Peterková, David Dolejš, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 189–194
pdf (4.94 MB)

Puklinové kalcity jako indikátory oběhu paleofluid v granitech krkonošsko-jizerského plutonu (Česká republika)
Petr Dobeš, Josef Klomínský, Ivana Jačková, František Veselovský, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 195–201
pdf (0.85 MB)

Hydrotermální žíly v okolí Dukovan a jejich význam pro hodnocení subrecentní seizmické aktivity
Přemysl Pořádek, Marek Slobodník, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 203–206
pdf (0.77 MB)

Těžké minerály v sedimentech jižní části podkrkonošské pánve v kontextu změn sedimentace jednotlivých souvrství (permokarbon)
Tamara Sidorinová, Marcela Stárková, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 215–220
pdf (1.24 MB)

Palynostratigrafie a mineralogie černých břidlic doprovázejících horniny těšínitové asociace na lokalitě Žermanice
Petr Skupien, Dalibor Matýsek, Jakub Jirásek, Petr Stelmach, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 263–267
pdf (1.36 MB)

Migrace uranu a dalších stopových prvků v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách
Josef Klomínský, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 299–303
pdf (1.27 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Geologická stavba hydrogeologického rajonu 2242 (Kuřimská kotlina) a představy vývoje toku řeky Svratky v kenozoiku
Jan Vít, Pavla Tomanová_Petrová, Zuzana Skácelová, Milan Hrutka, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 173–180
pdf (6.13 MB)

Zaniklý pramen minerální vody v Čachovicích v okrese Chomutov
Petr Hrazdíra, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 269–272
pdf (0.77 MB)

I - LOŽISKA, GEOFYZIKA

Tlakově stabilizované písky v České republice a jejich zvláštní geomechanické vlastnosti
Jiří Bruthans, Jaroslav Řihošek, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 247–253
pdf (1.28 MB)

M - INFORMATIKA

Pozůstalost významného polárníka Josefa Sekyry v České geologické službě
Petr Budil, Alena Čejchanová, Eva Kadlecová, Jiří Šebesta, Marika Polechová, Petr Mixa, Igor Dvořák, Martina Nohejlová, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 221–225
pdf (1.35 MB)