Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 (ročník 38)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory
Aichler,J., Wilimský,D., Žáček,V., Chlupáčová,M., Mixa,P., Pecina,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 9–11
pdf (0.78 MB)

Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
Bezuško,P., Opluštil,S., Martaus,A., Uličný,D., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 12–15
pdf (0.8 MB)

Stáří granitů melechovského masivu
Breiter,K., Sulovský,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 16–19
pdf (0.23 MB)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Břízová,E., Dušek,K., Havlíček,P., Holásek,O., Manda,Š., Vodrážka,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 19–22
pdf (0.09 MB)

Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (Svrchní ordovik, Beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
Budil,P., Kraft,P., ,J Kraft., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 23–25
pdf (1.24 MB)

Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
Cajz,V., Adamovič,J., Mrlina,J., Mach,K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 26–30
pdf (0.85 MB)

Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
Drábková,J., Lojka,R., Šimůnek,Z., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 30–33
pdf (1.06 MB)

Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi
Fediuk,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 34–35
pdf (0.13 MB)

Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
Klomínský,J., Bělohradský ,V., Fediuk ,F., Schovánek,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 35–38
pdf (0.83 MB)

Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
Ledvinková,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 39–41
pdf (0.1 MB)

Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
Schulmannová,B., Skácelová,Z., Pertoldová,J., Schovánek,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 42–44
pdf (0.87 MB)

Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv)
Schulmannová,B., Verner,K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 45–47
pdf (1.02 MB)

Hranice Alb – Cenoman v sedimentačním prostoru Slezské jednotky na základě studia Foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpay, Česká republika)
Švábenická,L., Hradecká,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 47–54
pdf (0.12 MB)

Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou
Zelenka,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 55–55
pdf (0.06 MB)

Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka
Zelenka,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 56–56
pdf (0.06 MB)

B - KVARTER, INŽENÝRSKÁ GEOLOFIE

Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
Břízová,E., Szwarczewski,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 57–58
pdf (0.81 MB)

Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun
Kovanda,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 59–61
pdf (0.72 MB)

Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras)
Ložek,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 62–65
pdf (0.13 MB)

Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka
Novotný,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 65–67
pdf (0.12 MB)

Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi
Rajchl,M., Stehlík,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 67–69
pdf (0.76 MB)

Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
Rybář ,J., Forczek-Kyrianová,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 70–72
pdf (0.9 MB)

Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava
Škoda,S., Pálenský,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 73–75
pdf (0.07 MB)

Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén)
Konzalová,M., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 76–78
pdf (0.79 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
Libertín,M., Dašková,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 79–81
pdf (0.08 MB)

Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien)
Moravec,J.K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 82–83
pdf (0.79 MB)

Mikrostruktura dentice bobrovitých
Nedomová,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 84–85
pdf (0.86 MB)

Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika)
Pokorný,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 86–87
pdf (0.07 MB)

Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku
Svobodová,M., Pacltová,B., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 88–90
pdf (0.89 MB)

Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
Švábenická,L., Stráník,Z., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 91–93
pdf (0.13 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor
Breiter,K., Škoda,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 94–96
pdf (0.81 MB)

Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku
Fediuk,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 97–98
pdf (0.07 MB)

Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu
Holub,F.V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
Holub,F.V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 101–102
pdf (0.07 MB)

Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu
Kováříková,P., Jelínek,E., Štemprok,M., Kachlík,V., Holub,F.V., Blecha,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 103–106
pdf (0.25 MB)

Liebigit Ca2[ (UO2) (CO3) 3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka
Martaus,A., Malý,K.D., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 106–108
pdf (0.85 MB)

Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice
Matolín,M., Abraham,M., Dohnal,J., Hanák,J., Jáně,Z., Kašparec,I., Stráník,Z., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 108–109
pdf (0.07 MB)

Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
Pauliš,P., Novák,F., Ševců,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 110–110
pdf (0.77 MB)

Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton)
Procházka,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 111–112
pdf (0.07 MB)

Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou
René,M., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 113–115
pdf (0.08 MB)

E - GEOFYZIKA, RADIOAKTIVITA

Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
Barnet,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 116–119
pdf (0.26 MB)

Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších
Dohnal,J., Dvořák,I.J., Jáně,Z., Vilhelm,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 120–123
pdf (0.3 MB)

Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
Pacherová,P., Barnet,I., Fojtíková,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 124–126
pdf (0.12 MB)

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
Zimák,J., Štelcl,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 126–129
pdf (0.12 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
Fediuk,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 130–131
pdf (0.86 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 131–133
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
Havlíček,P., Vorel,T., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 134–136
pdf (0.96 MB)

Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
Pašava,J., Bezuško,P., Komínek,E., Kříbek,B., Yameogo,F.H., Kabore,A., Zida,B., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 137–139
pdf (0.84 MB)

Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
Rapprich,V., Hradecký,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 140–141
pdf (0.14 MB)

Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 142–143
pdf (0.84 MB)

Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 143–145
pdf (0.99 MB)

G - STAVEBNÍ A DEKORAČNÍ KAMENY

Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
Šrámek,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 146–146
pdf (0.94 MB)

Fyzikální vlastnosti turonských opuk a jejich závislosti na látkovém složení
Šrámek,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 147–149
pdf (0.08 MB)

Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
Šrámek,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 150–152
pdf (0.66 MB)

Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
Šrámek,J., Nováček,K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 153–156
pdf (0.68 MB)

Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze
Valečka,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 157–160
pdf (0.97 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Využití freonů (CFC 11, 12, 113) , SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
Bruthans,J., Kadlecová,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 161–163
pdf (0.08 MB)

Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
Kukačka,J., Bruthans,J., Zeman,O., Altová,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 163–165
pdf (0.17 MB)

Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
Rukavičková,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 166–168
pdf (0.73 MB)

Mapa zranitelnosti podzemních vod v Nivě Labe
Zemanová,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 169–171
pdf (0.98 MB)

K - KRONIKA

Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
Sattran,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 172–174
pdf (0.06 MB)