Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 51, 2, 2018

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Stáří a vznik hrubě krystalických speleotém z jeskyně Dvoustovka v Ještědském hřbetu
Karel Žák, Ivan Rous, Petr Dobeš, Josef Klomínský, Helena Hercman, Šárka Matoušková, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 97–102
pdf (1.79 MB)

Skluzové a deformační textury ve vápencích spodního devonu Barrandienu na lokalitách U topolů, Lochkov a U kapličky
Tomáš Vorel, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 107–112
pdf (8.64 MB)

Biostratigrafie a litologie slínovců a silicitů cenomanského stáří na bázi bašského souvrství potoka Kašice
Petr Stelmach, Petr Skupien, Dalibor Matýsek, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 149–155
pdf (6.42 MB)

Výzkum magnetické susceptibility granitů v západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
Tomáš Žitný, Josef Klomínský, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 157–162
pdf (2.51 MB)

Neoproterozoická vulkanoklastika na území jihozápadních Brd: produkty submarinní vulkanické aktivity
Marcela Stárková, Tomáš Vorel, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 163–166
pdf (5.22 MB)

Stratigrafie, sedimentární prostředí a tektonická stavba tzv. kozelského pískovcového tělesa v severozápadní části české křídové pánve
Roland Nádaskay, Jaroslav Valečka, Stanislav Čech, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 167–180
pdf (12.67 MB)

Interakce granitu a bazických vulkanitů (melilititu a bazanitu) z okolí Liberce v Jizerských horách
Zita Bukovská, Tatiana Larikova, Josef Klomínský, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 195–199
pdf (4.82 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Fosilní termokras v jižních Čechách
Jan Hošek, Petr Pokorný, Jindřich Prach, Petr Šída, Marek Křížek, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 131–139
pdf (9.84 MB)

Rozsah zatížení dnových sedimentů řeky Jihlavy geogenními prvky
Kristina Majorošová, Pavel Kašperák, Milan Geršl, Eva Geršlová, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 181–183
pdf (0.67 MB)

Mapa svahových deformací v širším okolí dálnice D8 v úseku mezi obcemi Dobkovičky a Prackovice nad Labem
Jan Klimeš, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 201–205
pdf (3.57 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Nové zoopaleontologické nálezy v ploužnickém obzoru (pennsylvan) podkrkonošské pánve
Stanislav Štamberg, Martin Lapacík, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 103–106
pdf (4.02 MB)

Perálec a Doly u Luže, dvě lokality cenomanské flóry ze Železných hor
Jiří Kvaček, Josef Greguš, Jaromír Váňa, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 113–119
pdf (5.75 MB)

Nový nález pygidia scutelluidního trilobita ze svrchního frasnu ze Šumbery u Brna-Líšně (Moravský kras)
Tomáš Weiner, Hedvika Weinerová, Tomáš Viktorýn, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 121–125
pdf (7.05 MB)

Výskyt goniatita Neoglyphioceras spirale (Phillips, 1841) z bohučovického lomu a jeho význam pro stratigrafii kulmu Nízkého Jeseníku
Jakub Jirásek, Zdeněk Vašíček, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 185–188
pdf (1.1 MB)

Interakce mezi ichnofosiliemi, schránkami tělesně zachovalých fosilií a litologií v šáreckém souvrství ordoviku Barrandienu studované výpočetní tomografií
Radek Mikuláš, Eva Kadlecová, Jana Bruthansová, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 189–193
pdf (1.86 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Změny obsahů vybraných prvků v uplynulých dvaceti letech v půdách na území hlavního města Prahy
Michal Poňavič, Zdeňka Wittlingerová, Ilja Knésl, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 127–129
pdf (0.93 MB)

Barytová mineralizace na kůzovské zlomové zóně v čistecko-jesenickém plutonu: studium fluidních inkluzí a stabilních izotopů
Petr Dobeš, Josef Klomínský, Bohuslava Čejková, Ivana Jačková, Zdeňka Lněničková, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 141–147
pdf (5.46 MB)