Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 (ročník 34)

A - STRATIGRAFIE A REGIONÁLNÍ GEOLOGIE

Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nárže Horní Bečva
Bubík,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 9–10
pdf (0.1 MB)

Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
Bubík,M., Adamová,M., Franců,E., Franců,J., Gedl,P., Švábenická,L., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 11–15
pdf (0.27 MB)

Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
Cicha,I., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 16–18
pdf (0.17 MB)

Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice
Novák,Z., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 19–21
pdf (0.14 MB)

Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment
Stárková,M., Konzalová,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 22–23
pdf (0.1 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky
Zelenka,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 24–24
pdf (0.06 MB)

Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)
Žítt,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 25–27
pdf (0.47 MB)

B - PALEONTOLOGIE

Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve
Brabcová,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 28–30
pdf (0.1 MB)

Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika)
Dašková,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 30–32
pdf (0.12 MB)

Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
Kraft,P., Kraft,J., Marek,J., Seidl,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 32–35
pdf (0.19 MB)

Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy)
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 36–37
pdf (0.22 MB)

Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 38–39
pdf (0.23 MB)

Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 39–40
pdf (0.21 MB)

Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 41–43
pdf (0.3 MB)

Nálezy pleistocenní a halocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu
Nývltová Fišáková,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 43–45
pdf (0.27 MB)

Výskyt ostnokožců v lomu „Kosov“ u Berouna (Silur: Wenlock – Ludlow)
Prokop,R.J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 46–47
pdf (0.22 MB)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4
Šimůnek,Z., Libertín,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 48–49
pdf (0.1 MB)

Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech
Uhlířová,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 49–50
pdf (0.1 MB)

Poznámky k taxonomii a výskytu ústřice Gryphaeostrea Canauculata (J. Sowerby, 1813) na lokalitě Plaňany u Kolína (česká křídová pánev)
Záruba,B., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 50–51
pdf (0.09 MB)

Geologický výzkum výkopů plynovodu;Část II-Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekvasilová,O., Nekovařík,Č., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 51–55
pdf (0.34 MB)

C - VÝZKUM KVARTÉRU

Vývoj krušnohorských rašelinišť
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 56–58
pdf (0.15 MB)

Výzkum organických sedimentů na listu hora Sv. Šebestiána
Břízová,E., Havlíček,P, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 59–60
pdf (0.06 MB)

Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 61–62
pdf (0.11 MB)

Organické sedimenty na listu Olomouc
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 62–63
pdf (0.11 MB)

Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 64–66
pdf (0.14 MB)

Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 67–68
pdf (0.06 MB)

Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8
Fediuk,F., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 69–70
pdf (0.12 MB)

Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí
Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů
Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 73–75
pdf (0.14 MB)

Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan
Havlíček,P., Novák,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 75–76
pdf (0.09 MB)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 76–77
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram
Holásek,O., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 77–78
pdf (0.1 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-124 Rožmitál pod Třemšínem
Holásek,O., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 79–80
pdf (0.12 MB)

Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu
Ložek,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 81–84
pdf (0.2 MB)

Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
Nehyba,S., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 84–87
pdf (0.18 MB)

Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
Nývlt,D., Břízová,E., Mrázová,Š., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 88–89
pdf (0.08 MB)

Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
Suchý,V., Zeman,A., Světlík,I., Filip,J., Komaško,A., Melková,J., Jílek,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 90–93
pdf (0.18 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví
Drahota,P., Dohnal,J., Jáně,Z., Pertold,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 94–96
pdf (0.17 MB)

Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev
Eliáš,M., Eliášová,H., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 96–98
pdf (0.17 MB)

Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika
Fediuk,F., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 98–99
pdf (0.11 MB)

Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské?
Fediuk,F., Opletal,M., Vavřín,I., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 100–102
pdf (0.13 MB)

Vulkanologie okolí Jičína
Rapprich,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 103–104
pdf (0.06 MB)

Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
René,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 105–107
pdf (0.15 MB)

Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty
Šalanský,K., Klomínský,J., Fediuk,F., Mrázová,Š., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 108–110
pdf (0.13 MB)

Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
Žák,K., Štemprok,M., Holub,F.V., Jačková,I., Novák,J.K., Veselovský,F., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 111–114
pdf (0.21 MB)

E - INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín
Bůžek,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 115–115
pdf (0.05 MB)

Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí
Cajz,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 116–119
pdf (0.25 MB)

Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
Cílek,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 119–121
pdf (0.16 MB)

Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku
Kudrna,Z., Bůžek,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 122–123
pdf (0.1 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů na listu 13-321 Svojšice
Lochmann,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 123–129
pdf (0.37 MB)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř
Novotný,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 129–130
pdf (0.11 MB)

Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic
Novotný,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 131–131
pdf (0.06 MB)

Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
Rybář,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 132–133
pdf (0.12 MB)

Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín
Rybář,J., Suchý,J., Schleiden,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 134–135
pdf (0.11 MB)

Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
Suchý,J., Rybář,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 136–137
pdf (0.09 MB)

F - GEOFYZIKA

Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov
Hrubý,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 138–140
pdf (0.12 MB)

Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů
Skopec,J., Pešek,J., Kobr,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 140–141
pdf (0.1 MB)

Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny
Štěpánková,J., Kobr,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 142–144
pdf (0.14 MB)

G - RADIOAKTIVITA

Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
Barnet,I., Mikšová,J., Bláha,V., Procházka,J., Tomas,R., Karenová,J., Holák,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 145–148
pdf (0.56 MB)

Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí
Matolín,M., Němeček,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 148–151
pdf (0.18 MB)

H - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 152–152
pdf (0.05 MB)

Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky
Siblík,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 153–153
pdf (0.05 MB)

Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 154–155
pdf (0.08 MB)

Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)
Svobodová,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 156–156
pdf (0.16 MB)