Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Profil časopisu

Sborník Zprávy o geologických výzkumech vydává Česká geologická služba jako pravidelné periodikum v tištěné formě již od roku 1952 a v posledních letech umožňuje bezplatný přístup k plným textům publikovaných článků i v elektronické podobě. Články jsou přístupné od ročníku 1991.

Zprávy o geologických výzkumech seznamují širokou veřejnost s aktuálními poznatky z pestré škály geologických oborů. Čtenáři zde naleznou výsledky výzkumů univerzitních a akademických pracovišť, státních institucí i soukromých společností. Příspěvky jsou přehledně členěny do jednotlivých tematických bloků – regionální geologie, stratigrafie, kvartér, inženýrská geologie, paleontologie, mineralogie, petrologie, geochemie, hydrogeologie, nerostné suroviny, geofyzika, informatika a výzkumy v zahraničí. Uveřejněné články se vyznačují vysokou odborností, která je garantována recenzním řízením. Celobarevná publikace s anglickými abstrakty je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik, schváleného Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Poradní sbor CSAB (Content Selection and Advisory Board) doporučil tento titul zařadit do Scopusu, za jehož obsah odpovídá Elsevier B.V.

Vydávání sborníku řídí redakční rada, jejíž členové dbají na dodržování pravidel publikační etiky.

Zásady publikační etiky dodržované redakční radou a redakcí Zpráv o geologických výzkumech

Recenzenti společně s editory a předsedou redakční rady se při posuzování odborné kvality článků řídí pravidly publikační etiky, která zahrnuje etickou zodpovědnost editorů, recenzentů i autorů.

Odpovědnost autora

 • Autor i případní spoluautoři plně zodpovídají za pravdivost a původnost údajů svého článku.
 • Článek nesmí obsahovat převzaté informace bez udání zdroje, klamavé údaje, falešná data.
 • Článek předložený do Zpráv nesmí být publikován v jiném časopise.
 • Článek musí obsahovat seznam citované literatury a informaci o finanční podpoře výzkumu (z grantu, výzkumného záměru či jiného zdroje).
 • Autor je povinen archivovat data publikovaného článku, popř. je po vytištění poskytnout jiným osobám.
 • Spoluautoři musejí participovat na příslušném výzkumu.
 • Autor a případní spoluautoři jsou při zjištění závažné chyby ve svém článku povinni bezprostředně informovat editora a redakci.
 • Autoři v průběhu recenzního řízení spolupracují s editory, recenzenty a redakcí.

Odpovědnost recenzenta

 • Práce recenzenta musí být objektivní a vždy směřovat ke zvýšení kvality článků.
 • S nepublikovanými články nesmí recenzent seznamovat kohokoli mimo okruh redakční rady.
 • Recenzent musí upozornit editora na případná data opsaná z jiných publikací.
 • Recenzent autory upozorní na relevantní publikované práce, které v odkazech nejsou citovány.
 • Recenzent by měl zamezit jakémukoliv konfliktu zájmů.
 • Má-li recenzent jiný odborný názor, nesmí ho prosazovat na úkor autora.

Odpovědnost editorů

 • Články jsou přijímány redakční radou časopisu bez jakékoliv diskriminace autorů.
 • Posouzení předloženého článku je soustředěno především na vědecký obsah a nesleduje žádné komerční cíle.
 • Redakční rada přijímá pouze originální články, které obsahují především první, nerozváděné informace z nového výzkumu a nesmějí být dříve publikovány v žádném jiném periodiku.
 • Při recenzním řízení nesmí dojít ke střetu zájmů mezi recenzenty a autory, předmětem výzkumu nebo finančním podporovatelem výzkumu.
 • Editor v případě negativního posudku a návrhu recenzentů na vyřazení článku musí tuto situaci konzultovat s předsedou redakční rady, který o rozhodnutí vyrozumí autora a probere s ním důvody vyřazení jeho článku.
 • Objeví-li se v článku závažné chyby, je povinností redakce zveřejnit errata.
 • Editoři a redakce musí umožnit recenzentům anonymitu.
 • Redakční zpracování nesmí v žádném případě negativně ovlivnit obsah článku a jeho grafické součásti.

Česká geologická služba jako vydávající instituce se řídí všemi uvedenými principy a etickými standardy.