Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 53, 1, 2020

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Lithium v granitech a jejich slídách v karlovarsko-eibenstockém masivu v Krušných horách (Česká republika)
Milan Aue, Tomáš Jarchovský, Josef Klomínský, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 11–18
pdf (3.26 MB)

Litologie a biostratigrafie godulského souvrství v Kněhyňské jeskyni
Martin Kašing, Petr Skupien, Dalibor Matýsek, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 19–24
pdf (4.11 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Prostorové vymezení polohy a objemu struskové akumulace v národní přírodní památce Rudické propadání s pomocí geofyzikálních metod
Vít Baldík, Martin Dostalík, Jan Sedláček, Roman Novotný, David Buriánek, Jana Janderková, Eva Kryštofová, Hana Krumlová, Jiří Nečas, Karolína Faktorová, Stanislav Lejska, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 3–10
pdf (5.81 MB)

Pozdně glaciální termokrasové jevy na severním okraji vídeňské pánve
Jan Hošek, Tomáš Radoměřský, Marek Křížek, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 65–72
pdf (6.77 MB)

Vliv klimatických poměrů na stabilitu výchozů paleozoických hornin Landeku
Jan Malík, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 73–82
pdf (14.08 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Lithium v granitoidech Českého masivu
Karel Breiter, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 25–34
pdf (3.74 MB)

Čertova zeď u Suletic („Hibschův monchiquit“) - žíla kenozoického alkalického lamprofyru v Českém středohoří
Simona Krmíčková, Lukáš Krmíček, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 35–45
pdf (10.19 MB)

Uran v sedimentech Plešného jezera
Václav Procházka, Daniel Vondrák, Jiří Kopáček, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 55–58
pdf (0.86 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Příčina prudkého snížení průtoků některých menších toků ve středních Čechách v létě 2019 a extrémně nízkých specifických odtoků: vliv evapotranspirace z příbřežní zóny toku a ploch s mělkou hladinou podzemní vody
Jiří Bruthans, Renáta Kadlecová, Martin Slavík, Magdalena Králová, Tomáš Fryč, Jan Čurda, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 47–54
pdf (4.47 MB)

Z - DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ

Snímání multispektrálních dat pomocí UAV v povodí Jizerky (Jizerské hory)
Lucie Koucká, Jan Jelének, Vojtěch Zástěra, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 59–64
pdf (7.05 MB)