Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 (ročník 41)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti Ordoviku Krušné hory u Hudlic
Čáp,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 9–11
pdf (0.74 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem
Čáp,P., Vodrážka,R., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 12–14
pdf (0.64 MB)

Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené-Lázně ve středních Čechách
Čáp,P., Zelenka,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 15–16
pdf (0.42 MB)

Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 17–21
pdf (0.66 MB)

Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy
Fediuk,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 21–22
pdf (0.23 MB)

Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy
Fediuk,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 23–24
pdf (0.33 MB)

Genetické aspekty svrchnokambrického vulkanismu v Křivoklátsko-Rokycanském komplexu
Hradecký,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 24–26
pdf (1.11 MB)

K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
Mikuláš,R., Prouza,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 27–29
pdf (0.45 MB)

Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou
Procházka,V., Matějka,D., Uher,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 30–33
pdf (0.52 MB)

Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
Rajlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 34–39
pdf (2.35 MB)

Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve
Rapprich,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 39–41
pdf (1.17 MB)

Barrandova skála – výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv?
Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 41–44
pdf (1.09 MB)

Skluzové textury v středočeském silurodevonu – ukazatel dynamiky mořského dna
Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 45–49
pdf (1.08 MB)

Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
Skácelová,Z., Rejchrt,M., Mlčoch,B., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 49–53
pdf (1 MB)

Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím
Stárková,M., Adamová,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 53–59
pdf (0.91 MB)

Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov)
Straka,E., Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 59–63
pdf (1.77 MB)

Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
Švábenická,L., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 63–72
pdf (0.65 MB)

Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice
Valečka,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 73–76
pdf (1.05 MB)

Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 77–78
pdf (0.7 MB)

Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 79–80
pdf (0.46 MB)

Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
Vorel,T., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 81–82
pdf (0.23 MB)

Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko – turský hřbet, střední Čechy)
Zelenka,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 83–84
pdf (0.61 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení
Adamová,M., Břízová,E., Havlíček,P., Holásek,O., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 85–89
pdf (0.76 MB)

Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary
Havlíček,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 89–90
pdf (0.36 MB)

Přírodní park Strážnické Pomoraví – Osypané břehy: zkrácení toku Moravy
Havlíček,P., Kučera,Z., Vacek,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 91–92
pdf (0.74 MB)

Kvartérní fluviální sedimenty na území listu 12-322 Hudlice
Holásek,O., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 93–94
pdf (0.22 MB)

Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
Kirchner,K., Roštínský,P., Máčka,Z., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 95–97
pdf (0.23 MB)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)
Kovanda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 98–104
pdf (0.96 MB)

Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
Ložek,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 104–109
pdf (0.55 MB)

Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří
Raška,P., Cajz,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 109–112
pdf (0.8 MB)

Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
Rybář,J., Jánoš,V., Klimeš,J., Nýdl,T., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 113–118
pdf (1.56 MB)

Mlčechvostský slepenec – geologie a stratigrafie
Tyráček,J., Zelenka,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 118–119
pdf (0.68 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů
Hradecká,L., Břízová,E., Havlíček,P., Svobodová,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 120–123
pdf (1.28 MB)

Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
Mikuláš,R., Zasadil,B., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 124–127
pdf (1.26 MB)

Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery
Pokorný,R., Škrabalová,E., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 128–130
pdf (0.36 MB)

Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm – Rysova hora (Česká republika)
Přikryl,T., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 130–131
pdf (0.24 MB)

Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4
Röhlich,P., Budil,P., Steinova,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 132–133
pdf (0.45 MB)

Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)
Steinova,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 133–134
pdf (0.25 MB)

Nové fytopaleontologické sběry na haldě Dolu Ignác v Markoušovicích (karbon, vnitrosudetská pánev)
Šimůnek,Z., Jirásek,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 135–136
pdf (0.39 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu podloží
Barnet,I., Pacherová,P., Fojtíková,I., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 137–142
pdf (1.18 MB)

Durbachity Třebíčského masivu ve vrtu požďátky V-5 – genetické implikace
Breiter,K., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 143–147
pdf (0.79 MB)

Využití aksecorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží Sokolovské pánve
Breiter,K., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 148–151
pdf (0.79 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu v severních Čechách
Fediukova,E., Klomínský,J., Schovánek,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 156–159
pdf (0.9 MB)

Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
Krám,P., Traister,E., Kolaříková,K., Oulehle,F., Skořepa,J., Fottová,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 160–166
pdf (0.43 MB)

Biochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
Kříbek,B., Malec,J., Barnet,I., Knésl,I., Lukeš,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 167–172
pdf (0.89 MB)

Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
Malec,J., Veselovský,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 173–175
pdf (0.75 MB)

Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 175–177
pdf (0.75 MB)

Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
Pauliš,P., Kopecký,S., Malec,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 177–179
pdf (0.96 MB)

Dachiardit – Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce
Pauliš,P., Moravec,B., Škácha,P., Ševců,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 179–181
pdf (0.6 MB)

Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořických Hor v Jihočeském kraji
Paňavič,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 182–185
pdf (1.19 MB)

Grafitická pararula z vrtu Mírovka
Procházka,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 185–186
pdf (0.43 MB)

Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi
René,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 187–189
pdf (0.41 MB)

Determinační klíč on-line – pomůcka při určování těžkých minerálů
Sidorinová,T., Bokr,P., Táborský,Z., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 189–191
pdf (0.28 MB)

Stilpnomelan v proteozoiku Říčanska ve středních Čechách
Sidorinová,T., Fediuk,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 191–193
pdf (1.42 MB)

Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů, tzv. Hlavačovských štěrků, mezi Rakovníkem a Velkou Černocí
Stárková,M., Táborský,Z., Sidorinová,T., Malec,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 193–196
pdf (0.52 MB)

Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
Vávra,V., Štelcl,J., Faimon,J., Schwarzová,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 197–199
pdf (0.7 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucia ve střední Nikaragui
Havlíček,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 200–201
pdf (0.6 MB)

Nové výzkumy v centrální části Nikaragujských kenzoických vulkanitů
Hradecký,P., Buriánek,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 202–204
pdf (0.7 MB)

Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
Majer,V., Kříbek,B., Šikl,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 204–208
pdf (0.61 MB)

Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
Pašava,J., Knésl,I., Vymazalová,A., Gurskaja,L.I., Kolbancev,L.R., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 209–210
pdf (0.34 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologická charakteristika Oderské kotliny
Čurda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 211–214
pdf (0.24 MB)

Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice
Čurda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 215–217
pdf (0.34 MB)

Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
Kadlecová,R., Bruthans,J., Buzek,F., Oster,H., Zeman,O., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 217–224
pdf (2.6 MB)

Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie
Lukeš,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 225–228
pdf (0.68 MB)

První hlubinný geotermální vrt v Českém masivu
Myslil,V., Burda,J., Čtyroká,J., Drábková,J., Pošmourný,K., Táborský,Z., Žáček,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 228–231
pdf (0.25 MB)

Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení
Rukavičková,L., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 232–235
pdf (0.76 MB)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
Poňavič,M., Rambousek,P., Šír,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 236–239
pdf (1.11 MB)

L - GEOFYZIKA

Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
Šalánský,K., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 240–240
pdf (0.09 MB)

Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku
Šalánský,K., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 241–244
pdf (0.42 MB)