D -
Mineralogie, petrologie, geochemie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 (ročník 41)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu podloží
Barnet,I., Pacherová,P., Fojtíková,I., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 137–142
pdf (1.18 MB)

Durbachity Třebíčského masivu ve vrtu požďátky V-5 – genetické implikace
Breiter,K., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 143–147
pdf (0.79 MB)

Využití aksecorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží Sokolovské pánve
Breiter,K., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 148–151
pdf (0.79 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu v severních Čechách
Fediukova,E., Klomínský,J., Schovánek,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 156–159
pdf (0.9 MB)

Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
Krám,P., Traister,E., Kolaříková,K., Oulehle,F., Skořepa,J., Fottová,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 160–166
pdf (0.43 MB)

Biochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
Kříbek,B., Malec,J., Barnet,I., Knésl,I., Lukeš,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 167–172
pdf (0.89 MB)

Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
Malec,J., Veselovský,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 173–175
pdf (0.75 MB)

Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 175–177
pdf (0.75 MB)

Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
Pauliš,P., Kopecký,S., Malec,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 177–179
pdf (0.96 MB)

Dachiardit – Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce
Pauliš,P., Moravec,B., Škácha,P., Ševců,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 179–181
pdf (0.6 MB)

Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořických Hor v Jihočeském kraji
Paňavič,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 182–185
pdf (1.19 MB)

Grafitická pararula z vrtu Mírovka
Procházka,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 185–186
pdf (0.43 MB)

Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi
René,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 187–189
pdf (0.41 MB)

Determinační klíč on-line – pomůcka při určování těžkých minerálů
Sidorinová,T., Bokr,P., Táborský,Z., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 189–191
pdf (0.28 MB)

Stilpnomelan v proteozoiku Říčanska ve středních Čechách
Sidorinová,T., Fediuk,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 191–193
pdf (1.42 MB)

Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů, tzv. Hlavačovských štěrků, mezi Rakovníkem a Velkou Černocí
Stárková,M., Táborský,Z., Sidorinová,T., Malec,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 193–196
pdf (0.52 MB)

Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
Vávra,V., Štelcl,J., Faimon,J., Schwarzová,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 197–199
pdf (0.7 MB)