Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 (ročník 42)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
Cajz,V., Rapprich,V., Schnabl,P., Pécskay,Z., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 9–14
pdf (0.96 MB)

Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku
Čáp,P., Zelenka,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 15–16
pdf (0.44 MB)

Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexua šumavského moldanubika
Holub,F.V., Verner,K., Studená,M., Orságová,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 17–20
pdf (0.36 MB)

Vulkanoklastické uloženiny ve Valči, jižní svahy Doupovských hor
Hradecký,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 21–24
pdf (1.04 MB)

Pojem epigenetických voštin – příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozysvrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
Mikuláš,R., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 25–26
pdf (0.55 MB)

Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
Skupien,P., Smaržová,A., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 27–29
pdf (0.25 MB)

Typy organických fluid pražské synformy Barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
Slobodník,M., Melichar,R., Bakker,R., Prokeš,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 30–32
pdf (0.23 MB)

Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend, autun)
Stárková,M., Rapprich,V., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 33–35
pdf (1.05 MB)

Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
Tasáryová,Z., Skácelová,Z., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 36–39
pdf (0.47 MB)

Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
Valečka,J., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 40–44
pdf (0.55 MB)

Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji
Valečka,J., Švábenická,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 45–47
pdf (0.53 MB)

Křídové sedimenty na krystaliniku v Oparenském údolí
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 48–50
pdf (0.82 MB)

Stavby a analýza směru toku ve vybraných žilných tělesech středočeského plutonického komplexu
Verner,K., Holub,F.V., Orságová,L., Studená,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 51–53
pdf (0.21 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
Bruthans,J., Churáčková,Z., Jenč,P., Schweigstillová,J., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 54–59
pdf (0.52 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk
Čech,S., Holásek,O., Havlíček,P., Skácelová,Z., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 59–61
pdf (0.32 MB)

Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 62–65
pdf (0.22 MB)

Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí
Nývltová Fišáková,M., Havlíček,P., Kadlec,F., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 66–68
pdf (0.45 MB)

Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
Rybář,J., Klimeš,J., Jánoš,V., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 69–74
pdf (1.32 MB)

Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Šilhán,K., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 75–78
pdf (0.84 MB)

Mlčechvostský slepenec – datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
Žák,K., Hercman,H., Světlík,I., Živor,R., Jačková,I., Zelenka,P., Bosák,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 79–81
pdf (0.24 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy
Bubík,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 82–84
pdf (0.28 MB)

Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
Budil,P., Fatka,O., Kraft,P., Sá,A., Linnemann,U., Marek,J., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 85–85
pdf (0.35 MB)

Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje
Čech,S., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 85–90
pdf (0.67 MB)

Vliv macerace na velikost megasporLaevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr.
Dašková,J., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 91–91
pdf (0.23 MB)

Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy – železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střednídevon, eifel až givet)
Dašková,J., Vacek,F., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 92–93
pdf (0.3 MB)

Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína
Hradecká,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 94–96
pdf (0.31 MB)

Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk – Na Vrších u Kutné Hory
Kočí,T., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 97–100
pdf (0.28 MB)

Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
Mergl,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 101–102
pdf (0.31 MB)

Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 103–104
pdf (0.47 MB)

Kapradiny hornoslezské pánve a jejich sporyin situ
Pšenička,J., Bek,J., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 105–108
pdf (0.48 MB)

Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
Röhlich,P., David,M., Budil,P., Steinová,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 109–110
pdf (0.46 MB)

Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
Sakala,J., Mencl,V., Matysová,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 111–113
pdf (0.38 MB)

Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
Svobodová,M., Novák,J.K., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 114–117
pdf (0.41 MB)

Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubnéu Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
Šimůnek,Z., Lojka,R., Drábková,J., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 118–121
pdf (1.11 MB)

Revize rodu Stromatocystites Pompeckj, 1896 (Edrioasteroidea) z kambria České republiky
Šrámková,I., Fatka,O., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 122–123
pdf (0.39 MB)

Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství (pražská pánev, střední ordovik, darriwil)
Steinová,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 124–125
pdf (0.24 MB)

Diachronní výskyt Marthasterites furcatusv sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
Švábenická,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 126–129
pdf (0.32 MB)

Skolekodonti skupiny Mochtyellidae(?) Kielan-Jaworowska, 1966 v pražské pánvi
Tonarová,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 130–130
pdf (0.25 MB)

Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby
Vaškaninová,V., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 131–132
pdf (0.21 MB)

Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
Vavrdová,M., Stárková,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 133–135
pdf (0.92 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) – návrh metodiky
Barnet,I., Pacherová,P., Fojtíková,I., Neznal,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 136–139
pdf (0.46 MB)

Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika
Barnet,I., Pacherová,P., Procházka,J., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 140–142
pdf (0.33 MB)

Frakcionace weinsberského granitu na Šumavě
Breiter,K., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 143–146
pdf (0.41 MB)

Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu
Breiter,K., Škoda,R., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 147–151
pdf (0.8 MB)

Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
Fediuk,F., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 152–153
pdf (0.42 MB)

Architektura granitů krkonošsko-jizerského kompozitního masivu a recentní aktivita jejich tektonické sítěv bedřichovském tunelu v Jizerských horách
Klomínský,J., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 154–157
pdf (0.86 MB)

Tanvaldský masiv – relikt magmatického tělesa v krkonošsko-jizerském kompozitním masivu
Klomínský,J., Fediuk,F., Schovánek,P., Jarchovský,T., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 158–160
pdf (0.67 MB)

Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
Knésl,I., Lukeš,P., Dempírová,L., Kříbek,B., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 161–164
pdf (0.47 MB)

Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu
Knésl,I., Pašava,J., Ackerman,L., Lukeš,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 166–169
pdf (0.21 MB)

Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienskéhoneoproterozoika (Rakovnicko)
Krmíček,L., Stárková,M., Vorel,T., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 169–174
pdf (0.9 MB)

Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium–spodní ordovik)
Machalová,J., Rapprich,V., Hroch,T., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 175–178
pdf (1.19 MB)

Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov
Mrázová,Š., Skácelová,Z., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 179–181
pdf (1.04 MB)

Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 183–184
pdf (0.43 MB)

Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
Pavlíček,V., Breiter,K., Škoda,R., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 185–188
pdf (0.66 MB)

Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
Procházka,V., Žáček,M., Vlček,V., Langrová,A., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 189–194
pdf (0.61 MB)

Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
Rajlich,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 196–198
pdf (0.59 MB)

Dvojslídné granity lipenského masivu
René,M., Hájek,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 198–200
pdf (0.27 MB)

Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
Seifert,A.V., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 201–204
pdf (0.39 MB)

Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích
Žáček,V., Škoda,R., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 205–212
pdf (1.37 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
Havlíček,P., Baldík,V., Baroň,I., Čáp,P., Novotný,R., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 213–215
pdf (0.51 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Chapernalu v jihozápadní Kostarice
Havlíček,P., Vorel,T., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 216–217
pdf (0.66 MB)

Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu
Kříbek,B., Mihaljevič,M., Šráček,O., Majer,V., Veselovský,F., Šikl,J., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 218–221
pdf (0.61 MB)

Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
Kynický,J., ,Cheng Xu., Mašek,J., Jaroš,O., Káňová,H., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 222–224
pdf (0.37 MB)

Fluoritová ložiska v Mongolsku
Kynický,J., ,Cheng Xu., Mužák,P., Jaroš,O., Cihlářová,H., Brtnický,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 225–228
pdf (0.54 MB)

Malakostratigrafie holocenního pěnovce u Stankovan na severním Slovensku
Ložek,V., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 229–231
pdf (0.38 MB)

Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horninyPolárního Uralu, Rusko
Pašava,J., Knésl,I., Vymazalová,A., Gurskaja,L.I., Kolbancev,L.R., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 233–235
pdf (0.37 MB)

Jurští ramenonožci jižní části pohoří Totes Gebirge (Štýrsko, Rakousko); nové poznatky
Siblík,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 236–237
pdf (0.14 MB)

Ramenonožci spodní jury lokalit Kratzalpe a Tannhausberg u Gollingu (Hagengebirge, Solnohradsko, Rakousko)
Siblík,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 238–239
pdf (0.23 MB)

Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu
Vymazalová,A., Pašava,J., Koneev,R.I., Jukov,A.V., Khalmatov,R.A., Mun,Y., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 240–244
pdf (0.75 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologické práce České geologické služby v Nikaragui a Kostarice v roce 2008
Hrazdíra,P., Hradecký,P., Kycl,P., Žáček,V., Mixa,P., Ševčík,J., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 245–247
pdf (0.49 MB)

Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
Kozáková,V., Pokorný,R., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 248–251
pdf (0.62 MB)

Hydraulická vodivost granitů Českého masivu – srovnání dat detailního a regionálního měřítka
Rukavičková,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 252–254
pdf (0.2 MB)

Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
Vysoká,H., Kamas,J., Bruthans,J., Churáčková,Z., Jež,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 255–258
pdf (0.39 MB)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
Lagutenko,V.N., Sattran,V., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 258–260
pdf (0.43 MB)

Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
Petáková,Z., Poňavič,M., Mašek,D., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 261–264
pdf (0.64 MB)

Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
Poňavič,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 265–267
pdf (0.43 MB)

Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí – gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
Skácelová,Z., Hanák,J., Mrázová,Š., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 268–272
pdf (0.6 MB)

L - GEOFYZIKA

Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
Havlín,A., Konečný,F., Müller,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 273–275
pdf (0.37 MB)

Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů – studie ze Sokolovské pánve
Kopačková,V., Chevrel,S., Bourguignon,A., Rojík,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 276–282
pdf (1.09 MB)

Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
Šalanský,K., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 283–283
pdf (0.41 MB)