Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Exotické litoklasty z drob neoproterozoika Barrandienu kralupsko-zbraslavské skupiny v oblasti Křivoklátska

 

Marcela Stárková, Tomáš Vorel

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 28–31
Mapové listy: Rakovník (12-14)

Celý článek (PDF, 3.5 MB)

 

Literatura

Adamová, M. -Stárková, M. (2010): Geochemie amineralogie spilitů pruhu Slatina-Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009, 183-189.

Bernardová, E. (1966): Těžké minerály proterozoika v severozápadním křídle Barrandienu. - Věst. Ústř. Úst. geol. 42, 5.

Bernardová, E. - Cháb, J. (1967): Úlomky metamorfitů v svrchnoproterozoické drobě od Bzové u Točníku. - Věst. Ústř. Úst. geol. 42, 1, 33-34.

Dorr, W. - Zulauf, G. - Fiala, J. - Franke, W. - Vejnar, Z. (2002): Neoproterozoic to Early Cambrian history of an active plate margin in the Teplá-Barrandian unit - a correlation of u-Pb isotopic dilution TIMS ages (Bohemia, Czech Republic). -Tectonophysics 352,65-85.

Hajná, J. - Žák, J. - Kachlík, V. (2011): Structure and stratigraphy of the Teplá-Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif: a new plate- tectonic reinterpretation. - Gondwana Res. 19, 495-508.

Hajná, J. - Žák, J. - Kachlík, V. - Chadima, M. (2012): Deciphering the Variscan tectonothermal overprint and deformation partitioning in the Cadomian basement of the Teplá Barrandian unit, Bohemian Massif. - Int. J. Earth Sci. 101, 1855-1873. Obr. 7. Fragmentfylitu z hrubozrnné droby s. od Skoupého, návrší Homolka. Tmavé, organickou hmotou obohacené polohy fylosilikátů se střídají se světlým polykrystalickým křemenem. S analyzátorem.

Cháb, J. (1965): Ke vztahu mezi souvrstvím se spility a souvrstvím s buližníky v proterozoiku sz. křídla Barrandienu. - Věst. Ústř. Úst. geol. 40, 203-205.

Cháb, J. - Pelc, Z. (1968): Lithology of Upper Proterozoic in the NW limb of the Barrandian area. - Krystalinikum, 6, 141-167. Praha.

Cháb, J. - Pelc, Z. (1973): Proterozoické droby severozápadní části Barrandienu. - Sbor. geol. Věd, Geol. 25, 7-84.

Lang, M. (2000): Composition of Proterozoic greywackes in the Barrandian. - Věst. Čes. geol. Úst. 75, 3, 205-216.

Sláma, J. - Dunkley, D. J. - Kachlík, V. - Kusiak, M. A. (2008): Transition from island-arc to passive setting on the continental margin of Gondwana: U-Pb zircon dating of Neoproterozoic metaconglomerates from the SE margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif. - Tectonophysics 461, 44-59.

Stárková, M. - Vorel, T. - Zelenka, P. - Holásek, O. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mašek, D. -Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány. - 72 str. Čes. geol. služba, Praha.

Vorel, T. (2008): Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídlebarrandienskéhoneoproterozoika. - Zpr. geol. Výzk. vRoce2007, 81-82.

Vorel, T. - Stárková, M. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Holásek, O. -Hroch, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Klečák,J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice. - 86 str. Čes. geol. služba, Praha.

Vorel, T. - Stárková, M. - Hradecký, P. - Holásek, O. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krmíček, L. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D.

Müller, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd. -106 str. Čes. geol. služba, Praha.