Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "RAKOVNÍK (12-14)" se týkají následující články:

Exotické litoklasty z drob neoproterozoika Barrandienu kralupsko-zbraslavské skupiny v oblasti Křivoklátska
Stárková,M., Vorel,T., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 28–31
pdf (3.5 MB)

Křídové sedimenty na území Přírodního parku Džbán – některé zajímavé fenomény
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 93–96
pdf (1.26 MB)

Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve
Kočová Veselská,M., Kočí,T., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 132–134
pdf (1.52 MB)

Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
Hladík,V., Hatzignatiou,D., Riis,F., Berenblyum,R., Geršlová,E., Franců,J., Lojka,R., Kolejka,V., Geršl,M., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 247–252
pdf (0.7 MB)

Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienskéhoneoproterozoika (Rakovnicko)
Krmíček,L., Stárková,M., Vorel,T., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 169–174
pdf (0.9 MB)

Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubnéu Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
Šimůnek,Z., Lojka,R., Drábková,J., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 118–121
pdf (1.11 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy
Fediuk,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 23–24
pdf (0.33 MB)

Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
Mikuláš,R., Zasadil,B., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 124–127
pdf (1.26 MB)

Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím
Stárková,M., Adamová,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 53–59
pdf (0.91 MB)

Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů, tzv. Hlavačovských štěrků, mezi Rakovníkem a Velkou Černocí
Stárková,M., Táborský,Z., Sidorinová,T., Malec,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 193–196
pdf (0.52 MB)

Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
Vorel,T., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 81–82
pdf (0.23 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 67–69
pdf (0.13 MB)

Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy)
Ložek,V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 79–81
pdf (0.21 MB)

Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány
Zelenka,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 60–60
pdf (0.05 MB)

Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku
Šimůnek,Z., Drábková,J., Lojka,R., Stárková,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 39–42
pdf (1.06 MB)

Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Žák,K., Mikšíková,L., Hercman,H., Melková,J., Kadlec,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 106–109
pdf (0.09 MB)

Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče
Teodoridis,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 147–149
pdf (0.13 MB)

Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994
Břízová,E., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

lntermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy
Dolejš,D., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 40–42
pdf (0.11 MB)

Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu
Dolejš,D., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 39–40
pdf (0.08 MB)

Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka
Dolejš,D., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 14–15
pdf (0.09 MB)

O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-Střelnice (Dolní Rakousko)
Kovanda,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 57–58
pdf (0.1 MB)