Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Faciální vývoj a rozšíření sedimentů kambria na jihozápadním a severovýchodním okraji skryjsko-týřovické pánve

 

Tomáš Vorel

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 41–45
Mapové listy: Zdice (12-32)

Celý článek (PDF, 4.74 MB)

 

Literatura

Fatka, O. (2011): Kambrium na Křivoklátsku. - Bohemia centr. 31, 33-47.

Fatka, O. - Micka, V. - Szabad, M. - Vokáč, V. - Vorel, T. (2011): Nomenclature of Cambrian lithostratigraphy of the Skryje-Týřovice Basin. - Bull. Geosci. 86, 4, 841-858.

Horák, L. (1962): Nové poznatky o stavbě skryjsko-týřovického kambria. - Čas. Mineral. Geol. 7, 4, 404-406.

Hradecký, P. - Vorel, T. (2012): Exkurze po lokalitách neoproterozoických a svrchnokambrických vulkanitů v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí. - Sbor. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 116, 31-40.

Cháb, J. - Havlíček, V. - Králík, F. - Pták, J. - Waldhausrová, J. (1968): Základní geologická mapa M-33-76-B-a (Broumy). - MS Čes. geol. služba. Praha, MO 24-1.

Jahn, J. J. (1897): Kambrium mezi Lohovicemi a Tejřovicemi. - Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, Tř. mat.-přírodověd., 1-24.

Kettner, R. (1923): Kambrium skrejsko-tejřovické a jeho okolí. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ. 3, 5-63.

Kodym, O. (1926): Mapovací zpráva z Křivoklátska z roku 1926 (list Kladno 3952/3). - Věst. St. geol. Úst. Čes. rep., 4-6, 265-274.

Krejčí, J. (1877): Geologie čili nauka o útvarech zemských se zvláštním ohledem na krajiny českoslovanské. - Nákl. vlast. 1-1035.

Kukal, Z. (1971): Sedimentology of Cambrian deposits of the Barrandian area (Central Bohemia). - Sbor. geol. Věd, Geol. 20, 53-100.

Kušta, J. (1887): Nová geologická pozorování v Radnickém okolí. - Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, 688-690.

Mašek, J. - Straka, J. - Hrazdíra, P. - Pálenský, P. - Štěpánek, P. - Hůla, P. (1997): Geologická a přírodovědná mapa Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko. - Čes. geol. úst. Praha.

Mašek, J. - Straka, J. - Štorch, P. (1992): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 12-32 Zdice. - Čes. geol. úst. Praha.

Mikuláš, R. (2000): Trace fossils from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Central Bohemia, Czech Republic). - Czech Geol. Survey Spec. Pap. 12, 1-30.

Petránek, J. (1952): Zpráva o výzkumu týřovických a vosnických slepenců v skryjském kambriu. - Věst. Ústř. Úst. geol. 27, 5, 219-221.

Smetana, V. (1920): Kambrium u Biskoupek na Zbirožsku. - Rozpr. II. tř. České akademie 28 (1919), 23, 1-4.

Šnajdr, M. (1958): Trilobiti českého středního kambria (The trilobites of the Middle Cambrian of Bohemia). - Rozpr. Ústř. Úst. geol. 24, 1-280.

Veleman, J. (1960): Základní geologická mapa M-33-76-A-b (Podmokly). - MS Čes. geol. služba. Praha, MNA 113/17.

Vokáč, V. (1997): Middle Cambrian benthic assemblage in the Skryje Shale (Jince Formation) at Terešovská Huť (district of Rokycany, Czech Republic). - Palaeontologia Bohemiae, 3, 6, 15-19.

Vokáč, V. - Micka, V. (2004): Nové nálezy v jineckém souvrství (střední kambrium) na lokalitě Terešovská huť - u vily (příbramsko-jinecká pánev, Barrandien, Čechy). - Palaeont. Bohem. 9, 3, 13-14.

Vorel, T. (2012): Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2011, 55-58.

Vorel, T. (2013): Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2012, 97-101.

Vorel, T. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Stárková, M. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 12-323 Podmokly. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Vorel, T. - Stárková, M. - Hradecký, P. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice. - 86 str. Čes. geol. služba, Praha.

Vorel, T. - Stárková, M. - Hradecký, P. - Holásek, O. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krmíček, L. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Müller, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd. -106 str. Čes. geol. služba, Praha.

Waldhausrová, J. (1979): Zpráva o geologickém mapování v měřítku 1 : 10 000 v oblasti V. D. Křivoklát-Červený kámen. - MS Čes. geol. služba, Praha.