Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "ZDICE (12-32)" se týkají následující články:

Interakce mezi ichnofosiliemi, schránkami tělesně zachovalých fosilií a litologií v šáreckém souvrství ordoviku Barrandienu studované výpočetní tomografií
Radek Mikuláš, Eva Kadlecová, Jana Bruthansová, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 189–193
pdf (1.86 MB)

Valouny granitoidů ve slepencích skryjsko-týřovického kambria
Tomáš Vorel, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 37–42
pdf (9.28 MB)

Faciální vývoj a rozšíření sedimentů kambria na jihozápadním a severovýchodním okraji skryjsko-týřovické pánve
Vorel,T., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 41–45
pdf (4.74 MB)

Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu)
Mikuláš,R., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 189–191
pdf (0.36 MB)

Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
Röhlich,P., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 195–198
pdf (0.9 MB)

Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic
Vorel,T., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 97–101
pdf (1.1 MB)

Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
Barnet,I., Pacherová,P., Smyčková,L., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 156–161
pdf (0.85 MB)

Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
Budil,P., Fatka,O., Mergl,M., Bokr,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 102–106
pdf (1.22 MB)

Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník
Vorel,T., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 55–58
pdf (2.8 MB)

Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina-Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko
Adamová,M., Stárková,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 183–188
pdf (0.15 MB)

Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části křivoklátsko-rokycanského komplexu
Hradecký,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 215–218
pdf (0.22 MB)

Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma
Stárková,M., Hradecký,P., Sidorinová,T., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 46–49
pdf (0.13 MB)

Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienskéhoneoproterozoika (Rakovnicko)
Krmíček,L., Stárková,M., Vorel,T., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 169–174
pdf (0.9 MB)

Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
Petáková,Z., Poňavič,M., Mašek,D., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 261–264
pdf (0.64 MB)

Revize rodu Stromatocystites Pompeckj, 1896 (Edrioasteroidea) z kambria České republiky
Šrámková,I., Fatka,O., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 122–123
pdf (0.39 MB)

Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
Vavrdová,M., Stárková,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 133–135
pdf (0.92 MB)

Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti Ordoviku Krušné hory u Hudlic
Čáp,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 9–11
pdf (0.74 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Kvartérní fluviální sedimenty na území listu 12-322 Hudlice
Holásek,O., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 93–94
pdf (0.22 MB)

Genetické aspekty svrchnokambrického vulkanismu v Křivoklátsko-Rokycanském komplexu
Hradecký,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 24–26
pdf (1.11 MB)

Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
Vorel,T., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 81–82
pdf (0.23 MB)

Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
Breiter,K., Žák,K., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 120–124
pdf (0.38 MB)

O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy)
Röhlich,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 40–42
pdf (0.07 MB)

Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku
Fediuk,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 97–98
pdf (0.07 MB)

Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií
Brabcová,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 117–118
pdf (1.04 MB)

Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii
Kraft,P., Kraft,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 28–30
pdf (0.59 MB)

Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku
Ložek,V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 89–90
pdf (0.11 MB)

Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Žák,K., Mikšíková,L., Hercman,H., Melková,J., Kadlec,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 106–109
pdf (0.09 MB)

Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev)
Brabcová,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Vnitřní morfologie rodu Huttonia
Dašková,J., Libertín,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 88–90
pdf (0.09 MB)

Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev)
Kraft,P., Kraft,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 97–98
pdf (0.08 MB)

Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve
Brabcová,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 28–30
pdf (0.1 MB)

Spodnoordovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv)
Frýda,J., Vokurka,K., Kober,B., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 78–79
pdf (0.09 MB)

Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika)
Szabad,M., Valíček,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 135–135
pdf (0.05 MB)

Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv)
Vokurka,K., Frýda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 87–87
pdf (0.06 MB)

Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu
Dolejš,D., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 39–40
pdf (0.08 MB)

Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví
Kříž,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu
Mikuláš,R., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 68–69
pdf (0.09 MB)