Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Soliflukčně redeponované fosilní zvětraliny na neoproterozoických vulkanitech v Kralupech nad Vltavou

 

Oldřich Holásek, Marcela Stárková

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 55–58
Mapové listy: Kralupy n.Vlt. (12-21)

Celý článek (PDF, 2.76 MB)

 

Literatura

deer, W. A. - Howie, R. A. -Zussman, J. (1975): An introduction to rock-forming minerals. - 528 str. Longman Group Ltd., London.

Kohut, C. K. - Warren, C. J. (2002): Chlorites. In Dixon, J. B. - Schulze, D. G., ed. (2002): Soil Mineralogy with Environmental Applications, Soil Science Society of America, 531-553. - Inc. Madison, Wisconsin, USA.

L0chmann,Z. (1997): Inženýrskogeologickácharakteristikahorninového prostředí v území jihovýchodně od závistného přesmyku. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996, 34-35.

Malkovský, M. (2003): Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003, 28-29.

Moore, D. M. - Reynolds, R. C. (1997): X-ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals. - 378 str. Oxford University Press, New York.

Petránek, J. (1963): Usazené horniny. - 717 str. Nakl. Čs. akad. věd. Praha.

Reid-Soukup, D. A. -Ulery, A. L. (2002): Smektites. In: Dixon, J. B. - Schulze, D. G., ed.: Soil Mineralogy with Environmental Applications, Soil Science Society of America, 467^99. - Inc. Madison, Wisconsin, USA.

Vejlupek, M., ed. - Straka, J. (1987): Geologická mapa ČSR, 12-21 Kralupy nad Vltavou. - Ústř. úst. geol. Praha.

Vorel, T., ed. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Stárková, M. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-323 Podmokly. - Čes. geol. služba. Praha.