Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Provenience sedimentů karpatu (miocén) ve střední části karpatské předhlubně (Kroměřížsko, Zlínsko): předběžné posouzení asociací detritických granátů

 

Michal Francírek, Jiří Otava, Slavomír Nehyba

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 107–109
Mapové listy: Kroměříž (25-31), Zlín (25-32)

Celý článek (PDF, 1.15 MB)

 

Literatura

Čopjaková, R. (2007): Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství. Disertační práce. - MS Masaryk. univ., Brno.

Čopjaková, R. - Sulovský, P. - Otava, J. (2001): Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny. - Miner. slov. 33, 5, 509-511.

Hartley, A. J. - Otava, J. (2001): Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm Basin, Czech Republic. - J. Geol. Soc. 158, 137-150.

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000. - Čes. geol. služba. Praha.

Otava, J. (1988): Význam těžkých minerálů pro paleogeografii a litofaciální analýzu paleozoika východního okraje Českého masivu. Disert. práce. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Otava, J - Krejčí, O. - Sulovský, P. (1997): První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše. - Geol. Výzk. Morav. Slez. v Roce 1996, 39^2.

Otava, J. - Sulovský, P. - Čopjaková, R. (2000): Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení. - Geol. Výzk. Morav. Slez. v Roce 1999, 94-98.

Otava, J. - Sulovský, P. - Krejčí, O. (1998): Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanskéjednotky magurské skupiny. - Geol. Výzk. Morav. Slez. V Roce 1997, 10-12.

Stráník, Z. - Hrouda, F. - Otava, J. - Gilíková, H. - Švábenická, L. (2007): The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno litho- facies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics. - Geol. carpath. 58, 4, 321-332.