Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "ŘÍČANY (13-31)" se týkají následující články:

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 183–184
pdf (0.43 MB)

Stilpnomelan v proteozoiku Říčanska ve středních Čechách
Sidorinová,T., Fediuk,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 191–193
pdf (1.42 MB)

Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu
Holub,F.V., Studená,M., Vosk,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 127–129
pdf (0.13 MB)

Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku
Svobodová,M., Pacltová,B., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 88–90
pdf (0.89 MB)

Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy
Malkovský,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 28–29
pdf (1.05 MB)

Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
Kachlík,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 83–84
pdf (0.12 MB)