Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy

 

Miroslav Malkovský