Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "PROTEROZOIKUM" v:

Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 17–21
pdf (0.66 MB)

Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy
Fediuk,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 21–22
pdf (0.23 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách
Fediuk,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 124–126
pdf (0.33 MB)

Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrstv. Součást hlinecké zóny men samostatný celek?
Mrázová,Š., Otava,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 29–30
pdf (0.07 MB)

Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871
Hrazdíra,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 194–195
pdf (0.15 MB)

Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku
Fediuk,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 97–98
pdf (0.07 MB)

Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy
Malkovský,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 28–29
pdf (1.05 MB)

Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu?
Batík,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 11–16
pdf (0.27 MB)

Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou
Fediuk,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Žák,K., Mikšíková,L., Hercman,H., Melková,J., Kadlec,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 106–109
pdf (0.09 MB)

Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
Fediuk,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 207–209
pdf (1.23 MB)

Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic
Fediuk,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 53–54
pdf (0.26 MB)

Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu
Fediuk,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova
Mikuláš,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 60–62
pdf (0.14 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
Cílek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 107–109
pdf (0.17 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
Cílek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 109–110
pdf (0.1 MB)

Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
Čech,S., Rambousk,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 123–126
pdf (0.36 MB)

Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu
Pašava,J., Jelínek,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 146–147
pdf (0.1 MB)

Litologicko·genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany
Lochmann,Z., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 25–27
pdf (0.17 MB)

Mineta od Chvatěrub - nejsevernější lamprofyr vltavského údolí
Fediuk,F., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 155–157
pdf (0.12 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku
Lochmann,Z., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 34–35
pdf (0.11 MB)

Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti
Kachlík,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 81–82
pdf (0.1 MB)

Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň - Rokycany
Barnet,I., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 88–90
pdf (0.11 MB)

Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji
Hroch,Z., Budil,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Geologické poměry okolí Mladotic SSZ. od Plzně
Dolejš,D., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu
Dolejš,D., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 39–40
pdf (0.08 MB)

lntermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy
Dolejš,D., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 40–42
pdf (0.11 MB)

Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika
Fediuk,F., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 45–47
pdf (0.12 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň
Lochmann,Z., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 72–74
pdf (0.15 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy
Straka,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 88–88
pdf (0.05 MB)

Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka
Dolejš,D., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

Pokračování neratovického komplexu do území Prahy
Fediuk,F., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 24–25
pdf (0.07 MB)

Proterozoikum na listu Přeštice
Mašek,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 63–64
pdf (0.08 MB)

Žula v dolnovltavském údolí u Klecan
Fediuk,F., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 24–25
pdf (0.04 MB)

Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov)
Kollertová,O., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 54–55
pdf (0.08 MB)

Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí
Dobeš,P., Pašava,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 35–36
pdf (0.07 MB)