Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "ZBRASLAV (12-42)" se týkají následující články:

Dendritické vrtby v miskách ramenonožců ze středního devonu (eifelu) pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
Michal Mergl, Nikola Šmídtová, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 19–26
pdf (3.52 MB)

Skluzové a deformační textury ve vápencích spodního devonu Barrandienu na lokalitách U topolů, Lochkov a U kapličky
Tomáš Vorel, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 107–112
pdf (8.64 MB)

Zachování sedimentárních textur v drobách a prachovcích barrandienského neoproterozoika
Tomáš Vorel, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 241–245
pdf (1.59 MB)

Petrofyzikální záznam kačáckého eventu na profilu Hlubočepy – železniční zářez (střední devon, pražská pánev)
František Vacek, ročník 49, 2016, str. 9–12
pdf (2.29 MB)

Nové nálezy tzv. fosilních seizmogramů z kosořských vápenců spodního devonu Barrandienu (stupeň lochkov)
Tomáš Vorel, ročník 49, 2016, str. 87–91
pdf (2.11 MB)

PanGeo - detekce vertikálních pohybů terénu pomocí družicových radarových dat
Mišurec,J., Jelének,J.,Kopáčková,V., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 69–73
pdf (2.43 MB)

Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu
Budil,P., Polechová,M., Manda,Š., Frýda,J., Čáp,P., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 321–322
pdf (0.55 MB)

Amfiboly ultradraselných žilných hornin v oblasti středočeského plutonického komplexu a jejich vztahy ke složení a vývoji magmat
Holub,F.V., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 209–213
pdf (0.57 MB)

Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
Budil,P., Fatka,O., Mergl,M., Bokr,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 102–106
pdf (1.22 MB)

Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
Čáp,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 13–15
pdf (0.89 MB)

Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy)
Röhlich,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 34–38
pdf (2.07 MB)

Strukturní záznam Prokopského skalního defilé a bazální zlíchovský event (spodní devon, střední Čechy)
Rohlich,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 46–49
pdf (0.15 MB)

Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
Valečka,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 257–262
pdf (0.72 MB)

Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat
Vacek,F., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 65–67
pdf (0.12 MB)

Magnetosusceptibilitní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze-Řeporyjích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
Vacek,F., Čáp,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 67–69
pdf (0.14 MB)

Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy – železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střednídevon, eifel až givet)
Dašková,J., Vacek,F., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 92–93
pdf (0.3 MB)

Skluzové textury v středočeském silurodevonu – ukazatel dynamiky mořského dna
Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 45–49
pdf (1.08 MB)

Barrandova skála – výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv?
Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 41–44
pdf (1.09 MB)

Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4
Röhlich,P., Budil,P., Steinova,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 132–133
pdf (0.45 MB)

Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu?
Röhlich,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 36–38
pdf (0.73 MB)

O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy)
Röhlich,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 40–42
pdf (0.07 MB)

Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi
Stehlík,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 85–87
pdf (0.13 MB)

Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
Vorel,T., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 58–59
pdf (0.06 MB)

Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi
Rajchl,M., Stehlík,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 67–69
pdf (0.76 MB)

Sférolitické minety středních a jižních Čech
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 105–106
pdf (1.16 MB)

Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy
Malkovský,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 28–29
pdf (1.05 MB)

Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově
Kovanda,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 86–87
pdf (1.13 MB)

Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Žák,K., Mikšíková,L., Hercman,H., Melková,J., Kadlec,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 106–109
pdf (0.09 MB)

Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov-prag ve spodním devonu Barrandienu
Vorel,T., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 82–84
pdf (0.08 MB)

Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jihozápením okraji Prahy
Sviták,C., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 77–78
pdf (0.09 MB)

Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova
Mikuláš,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 60–62
pdf (0.14 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku
Lochmann,Z., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 34–35
pdf (0.11 MB)

Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu
Cílek,V., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 28–30
pdf (0.14 MB)

O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu
Knobloch,E., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 64–65
pdf (0.1 MB)

Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
Mikuláš,R., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 65–66
pdf (0.36 MB)