Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "STŘEDOČESKÝ PLUTON" v:

Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
Fediuk,F., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 152–153
pdf (0.42 MB)

Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 17–21
pdf (0.66 MB)

Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy
Fediuk,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 21–22
pdf (0.23 MB)

Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu
Holub,F.V., Studená,M., Vosk,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 127–129
pdf (0.13 MB)

Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
Ledvinková,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 39–41
pdf (0.1 MB)

Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu
Holub,F.V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
Holub,F.V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 101–102
pdf (0.07 MB)

Sférolitické minety středních a jižních Čech
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 105–106
pdf (1.16 MB)

Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 106–108
pdf (1.17 MB)

Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
Barnet,I., Fojtíková,I., Zítová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 187–189
pdf (0.08 MB)

Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu
Šmíd,J., Holub,F.V., Janoušek,V., Pudilová,M., Žák,K., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 79–80
pdf (0.11 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
Cílek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 107–109
pdf (0.17 MB)

Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
Holub,F.V., Lantora,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 133–135
pdf (0.14 MB)

Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
Holub,F.V., Štemprok,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 136–138
pdf (0.13 MB)

Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plynu – Příbram
Domečka,K., sokol,A., Breiter,K., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 137–140
pdf (0.18 MB)

Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu
Sokol,A., Domečka,K., Breiter,K., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 143–146
pdf (0.14 MB)

Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace
Žák,K., Vlašimský,P., Snee,L.W., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 172–173
pdf (0.11 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku
Lochmann,Z., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 34–35
pdf (0.11 MB)

Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
Kachlík,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 83–84
pdf (0.12 MB)

Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
Litochleb,J., Šrein,V., Lantora,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 116–117
pdf (0.08 MB)