A -
Geologické a účelové mapování

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 (ročník 33)

A - GEOLOGICKÉ A ÚČELOVÉ MAPOVÁNÍ

Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999
Bubík,M., Švábenická,L., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 10–12
pdf (0.15 MB)

Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
Břízová,E., Havlíček,P., Novák,Z., Petrová,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 14–17
pdf (0.2 MB)

Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
Čtyroká,J., Švábenická,L., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 17–20
pdf (0.21 MB)

Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov
Čtyroký,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 20–21
pdf (0.16 MB)

Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách
Fediuk,F., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 22–24
pdf (0.14 MB)

Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod
Holásek,O., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 24–26
pdf (0.16 MB)

Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky
Holásek,O., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 26–27
pdf (0.11 MB)

Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina
Chlupáčová,M., Aichler,J., Hrouda,F., Žáček,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 28–30
pdf (0.12 MB)

Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží
Křelina,J., Valečka,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 31–33
pdf (0.31 MB)

Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky
Lochmann,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 33–37
pdf (0.25 MB)

Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999
Novák,Z., Petrová,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 37–39
pdf (0.15 MB)

Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon
Stárková,M., Drábková,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 39–40
pdf (0.22 MB)

Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc
Zapletal,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 41–43
pdf (0.16 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod
Zelenka,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 44–44
pdf (0.06 MB)

Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty
Eliáš,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
Faimon,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 47–49
pdf (0.11 MB)

Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
Fatka,O., Brocke,R., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 49–53
pdf (0.22 MB)

Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny
Janoušek,V., Pertoldová,J., Pertold,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 53–54
pdf (0.08 MB)

Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
Kadlecová,E., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 55–55
pdf (0.04 MB)

Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice
Kopáčová,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 56–56
pdf (0.2 MB)

Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan
Kraft,P., Kraft,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 57–59
pdf (0.23 MB)

Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1
Maštera,L., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 59–63
pdf (0.19 MB)

Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 64–67
pdf (0.46 MB)

Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk
Pokorný,P., Růžičková,E., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 67–69
pdf (0.4 MB)

Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 70–71
pdf (0.09 MB)

Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag)
Prokop,R.J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
Prouza,V., Coubal,M., Málek,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 73–73
pdf (0.05 MB)

Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
Svobodová,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku
Šimůnek,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 75–76
pdf (0.1 MB)

Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jihozápením okraji Prahy
Sviták,C., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 77–78
pdf (0.09 MB)

Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu
Šmíd,J., Holub,F.V., Janoušek,V., Pudilová,M., Žák,K., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 79–80
pdf (0.11 MB)

Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu
Štemprok,M., Holub,F.V., Chlupáčová,M., Lang,M., Novák,J.K., Pivec,E., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 80–82
pdf (0.15 MB)

Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
Trbušek,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 82–84
pdf (0.16 MB)

Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
Vrána,S., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 84–85
pdf (0.1 MB)

Poznámky k morfologu čelistních zubů vybraných rodů Xenacanthidních žraloků
Zajíc,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 86–88
pdf (0.17 MB)

Korozee a barevné alterace buližníkových klastů (Cenoman-spodní Turon, Česká křídová pánev)
Žitt,J., Nekovařík,Č., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 88–89
pdf (0.11 MB)

Buližníkové skalní mořské dno (Svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna
Žitt,J., Nekvasilová,O., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 89–91
pdf (0.31 MB)