Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "HARRACHOV (03-23)" se týkají následující články:

Stopy magmatické flotace v “iserínu” z říčky Jizerky v Jizerských horách
Josef Klomínský, Ivan Rous, Jiří Sláma, Tamara Sidorinová, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 119–126
pdf (6.69 MB)

Snímání multispektrálních dat pomocí UAV v povodí Jizerky (Jizerské hory)
Lucie Koucká, Jan Jelének, Vojtěch Zástěra, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 59–64
pdf (7.05 MB)

Izotopické stáří zirkonů v drahokamové asociaci se safírem z říčních sedimentů Jizerky v Jizerských horách
Jiří Sláma, Josef Klomínský, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 85–87
pdf (1.03 MB)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu: Statistické zhodnocení archivních údajů
Černík,T., Goliáš,V., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 103–106
pdf (0.44 MB)

Zdrojové horniny detritických biotitů spodněpermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
Martínek,K., Verner,K., Buriánek,D., Žáček,V., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 45–50
pdf (0.47 MB)

Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
Mrázová,Š., Rambousek,P., Knésl,I., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 311–315
pdf (0.22 MB)

Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov
Mrázová,Š., Skácelová,Z., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 179–181
pdf (1.04 MB)

Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí – gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
Skácelová,Z., Hanák,J., Mrázová,Š., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 268–272
pdf (0.6 MB)

Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
Pauliš,P., Kopecký,S., Malec,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 177–179
pdf (0.96 MB)

Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších
Dohnal,J., Jáně,Z., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 131–132
pdf (0.1 MB)

Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001)
Dohnal,J., Jáně,Z., Kněz,J., Novák,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 176–178
pdf (0.16 MB)