Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "PLZEŇ (12-33)" se týkají následující články:

Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
Mergl,M., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 180–184
pdf (1.22 MB)

Výskyt hexaktinelidních hub (Porifera) v souvrství jineckém („střední“ kambrium, drumian) a šáreckém (ordovik, darriwil) v barrandienské oblasti
Mergl,M., Fatka,O., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 185–188
pdf (1.19 MB)

Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
Barnet,I., Pacherová,P., Smyčková,L., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 156–161
pdf (0.85 MB)

Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni
Bruthans,J., Schweigstillová,J., Bezdička,P., Soukup,J., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 70–74
pdf (1.53 MB)

Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
Budil,P., Fatka,O., Mergl,M., Bokr,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 102–106
pdf (1.22 MB)

Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku
Mergl,M., Budil,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 109–112
pdf (0.26 MB)

Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu
Mergl,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
Mergl,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 101–102
pdf (0.31 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)
Steinova,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 133–134
pdf (0.25 MB)

Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien)
Moravec,J.K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 82–83
pdf (0.79 MB)

Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve)
Kraft,P., Kraft,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 25–27
pdf (0.09 MB)

Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství
Moravec,J.K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 87–88
pdf (1.1 MB)

Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií
Brabcová,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 117–118
pdf (1.04 MB)

Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem
Konzalová,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 123–126
pdf (0.97 MB)

Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev)
Brabcová,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Vnitřní morfologie rodu Huttonia
Dašková,J., Libertín,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 88–90
pdf (0.09 MB)

Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev)
Kraft,P., Kraft,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 97–98
pdf (0.08 MB)

Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (Beroun)
Moravec,J.K., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 55–56
pdf (0.07 MB)

Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve
Brabcová,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 28–30
pdf (0.1 MB)

Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
Kraft,P., Kraft,J., Marek,J., Seidl,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 32–35
pdf (0.19 MB)

Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan
Kraft,P., Kraft,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 57–59
pdf (0.23 MB)

Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan
Slavíčková,J., Budil,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 135–137
pdf (0.33 MB)

Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam
Kraft,P., Kraft,J., Fakta,O., Seidl,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 58–59
pdf (0.09 MB)

Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu
Pašava,J., Jelínek,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 146–147
pdf (0.1 MB)

Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany
Fatka,O., Kraft,J., Kraft,P., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 80–83
pdf (0.17 MB)

Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku)
Mikuláš,R., Kordule,V., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 101–102
pdf (0.25 MB)

Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň - Rokycany
Barnet,I., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 88–90
pdf (0.11 MB)

Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu
Bubík,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 99–101
pdf (0.15 MB)

Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve
Fatka,O., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 104–106
pdf (0.14 MB)

Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů
Kříbek,B., Strnad,M., Čejka,J., Sedláček,V., Hilgard,S., Šebestová,E., Macourková,H., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 114–116
pdf (0.1 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň
Lochmann,Z., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 72–74
pdf (0.15 MB)