Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "TAXONOMIE" v:

Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu
Mergl,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy)
Vokáč,V., Krýda,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 175–176
pdf (0.07 MB)

Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava)
Zágoršek,K., Jašková,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 179–182
pdf (0.17 MB)

Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby
Vaškaninová,V., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 131–132
pdf (0.21 MB)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)
Kovanda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 98–104
pdf (0.96 MB)

Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
Ložek,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 104–109
pdf (0.55 MB)

Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery
Pokorný,R., Škrabalová,E., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 128–130
pdf (0.36 MB)

Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm – Rysova hora (Česká republika)
Přikryl,T., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 130–131
pdf (0.24 MB)

Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
Bubík,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 102–105
pdf (0.38 MB)

Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka
Kočí,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 109–111
pdf (0.27 MB)

Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava)
Kovanda,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 75–78
pdf (0.2 MB)

Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří
Přikryl,T., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 93–94
pdf (0.06 MB)

Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří
Radoň,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 94–97
pdf (0.2 MB)

Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi
Sviták,C., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 97–98
pdf (0.06 MB)

Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman)
Svobodová,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 99–101
pdf (0.13 MB)

Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun
Kovanda,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 59–61
pdf (0.72 MB)

Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén)
Konzalová,M., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 76–78
pdf (0.79 MB)

Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
Libertín,M., Dašková,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 79–81
pdf (0.08 MB)

Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien)
Moravec,J.K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 82–83
pdf (0.79 MB)

Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika)
Pokorný,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 86–87
pdf (0.07 MB)

Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku
Svobodová,M., Pacltová,B., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 88–90
pdf (0.89 MB)

Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 142–143
pdf (0.84 MB)

Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
Bubík,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 80–82
pdf (0.11 MB)

Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství
Moravec,J.K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 87–88
pdf (1.1 MB)

Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi
Nedomová,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 89–90
pdf (0.09 MB)

Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy
Šimůnek,Z., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 92–96
pdf (0.1 MB)

Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
Vodrážka,R., Mikuláš,R., Čech,S., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 96–97
pdf (1.13 MB)

Nový druh ostreoidního mlže ze santonu západní Libye
Záruba,B., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 100–101
pdf (0.92 MB)

Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
Břízová,E., Havlíček,P., Vorel,T., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 138–139
pdf (0.89 MB)

Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 146–147
pdf (0.07 MB)

Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
Skupien,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 148–149
pdf (0.07 MB)

Eocenní koráli z lokality u obce Jaseno, borovské souvrství (podtatranská skupina)
Botková,O., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 110–113
pdf (0.83 MB)

Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina)
Botková,O., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 114–117
pdf (1.16 MB)

Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií
Brabcová,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 117–118
pdf (1.04 MB)

Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
Libertín,M., Labuťa,R., Dašková,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 127–127
pdf (0.93 MB)

Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 132–133
pdf (0.75 MB)

První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi
Sviták,C., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 143–144
pdf (0.07 MB)

Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě
Šimůnek,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 150–151
pdf (0.07 MB)

Příspěvek k poznání senonské ústřice Oscillopha dichotoma (BAYLE, 1849)
Záruba,B., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 159–161
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
Mikuláš,R., Mertlík,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 49–52
pdf (0.08 MB)

Vnitřní morfologie rodu Huttonia
Dašková,J., Libertín,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 88–90
pdf (0.09 MB)

Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
Kopáčová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 93–96
pdf (0.11 MB)

Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 104–105
pdf (0.07 MB)

Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika)
Dašková,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 30–32
pdf (0.12 MB)

Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
Kraft,P., Kraft,J., Marek,J., Seidl,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 32–35
pdf (0.19 MB)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4
Šimůnek,Z., Libertín,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 48–49
pdf (0.1 MB)

Geologický výzkum výkopů plynovodu;Část II-Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekvasilová,O., Nekovařík,Č., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 51–55
pdf (0.34 MB)

Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky
Siblík,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 153–153
pdf (0.05 MB)

Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
Čtyroká,J., Švábenická,L., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 17–20
pdf (0.21 MB)

Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 64–67
pdf (0.46 MB)

Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag)
Prokop,R.J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku
Šimůnek,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 75–76
pdf (0.1 MB)

Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
Trbušek,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 82–84
pdf (0.16 MB)

Poznámky k morfologu čelistních zubů vybraných rodů Xenacanthidních žraloků
Zajíc,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 86–88
pdf (0.17 MB)

Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina
Dašková,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 128–129
pdf (0.09 MB)

Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
Ekrt,B., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan
Slavíčková,J., Budil,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 135–137
pdf (0.33 MB)

Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999)
Nývltová-Fišáková,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 140–143
pdf (0.15 MB)

Fauna lokality Dolní Věstonice III
Nývltová-Fišáková,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 143–146
pdf (0.13 MB)

Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče
Teodoridis,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 147–149
pdf (0.13 MB)

Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve
Konzalová,M., Ziembinska-Tworzydlo,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 150–153
pdf (0.32 MB)

Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
Bubík,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 169–174
pdf (0.32 MB)

Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří)
Hlaváč,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 191–192
pdf (0.11 MB)

Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu
Bubík,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 18–20
pdf (0.12 MB)

O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10
Bubík,M., Dvořák,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles
Houša,V., Vašíček,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 95–96
pdf (0.09 MB)

Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří
Konzalová,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 104–105
pdf (0.1 MB)

Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství
Krhovský,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 112–113
pdf (0.09 MB)

O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu
Knobloch,E., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 64–65
pdf (0.1 MB)

Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (Spodní Baden, Vídeňská pánev)
Brzobohatý,R., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně - Líšni
Bubík,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 15–16
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman, 1972 (Foraminiferida)
Čtyroká,J., Zlinská,A., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 17–18
pdf (0.05 MB)

Korálové datování devonských vápenců na konicku (V. od Jevíčka) a u Leskovce (JJZ. od Horního Benešova)
Hladil,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 31–32
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku
Ložek,V., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 63–64
pdf (0.1 MB)

Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu
Mikuláš,R., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 68–69
pdf (0.09 MB)

Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 72–73
pdf (0.09 MB)