Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "PLUTON" v:

Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu
Breiter,K., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 202–205
pdf (0.3 MB)

Stáří granitů melechovského masivu
Breiter,K., Sulovský,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 16–19
pdf (0.23 MB)

Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
Klomínský,J., Bělohradský ,V., Fediuk ,F., Schovánek,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 35–38
pdf (0.83 MB)

Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
Ledvinková,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 39–41
pdf (0.1 MB)

Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
Schulmannová,B., Skácelová,Z., Pertoldová,J., Schovánek,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 42–44
pdf (0.87 MB)

Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava
Škoda,S., Pálenský,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 73–75
pdf (0.07 MB)

Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor
Breiter,K., Škoda,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 94–96
pdf (0.81 MB)

Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu
Holub,F.V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
Holub,F.V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 101–102
pdf (0.07 MB)

Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu
Kováříková,P., Jelínek,E., Štemprok,M., Kachlík,V., Holub,F.V., Blecha,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 103–106
pdf (0.25 MB)

Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton)
Procházka,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 111–112
pdf (0.07 MB)

Granitoidy tiského masivu
Breiter,K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 13–16
pdf (0.89 MB)

Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
Pertoldová,J., Breiter,K., Sulovský,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 30–33
pdf (1.07 MB)

Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava)
Pertoldová,J., Verner,K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 34–37
pdf (1.25 MB)

Sférolitické minety středních a jižních Čech
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 105–106
pdf (1.16 MB)

Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 106–108
pdf (1.17 MB)

Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní
Jelínek,E., Siebel,W., Kachlík,V., Štemprok,M., Holub,F.V., Kovaříková,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 109–111
pdf (0.09 MB)

Varlamoffit z Vernéřova u Aše
Novák,F., Pauliš,P., Ševců,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 117–119
pdf (0.9 MB)

Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
Sulovský,P., Čopjaková,R., Škoda,R., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 122–125
pdf (0.09 MB)

Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
Blecha,V., Kachlík,V., Štemprok,M., Gaždová,R., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 126–128
pdf (0.12 MB)

Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších
Dohnal,J., Jáně,Z., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 131–132
pdf (0.1 MB)

Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina
Holub,F.V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 164–166
pdf (0.08 MB)

Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu
Matějka,D., Holub,F.V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 171–172
pdf (0.06 MB)

Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu
Procházka,V., Matějka,D., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 178–179
pdf (0.07 MB)

Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
Barnet,I., Fojtíková,I., Zítová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 187–189
pdf (0.08 MB)

Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách
Blecha,V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 190–193
pdf (0.15 MB)

Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu
Fediuk,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
Holub,F.V., Štemprok,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 136–138
pdf (0.13 MB)

K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
Váně,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 84–86
pdf (0.15 MB)

Žula v dolnovltavském údolí u Klecan
Fediuk,F., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 24–25
pdf (0.04 MB)