Území mapového listu "BEROUN (12-41)" se týkají následující články:

Dendritické vrtby v miskách ramenonožců ze středního devonu (eifelu) pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
Michal Mergl, Nikola Šmídtová, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 19–26
pdf (3.52 MB)

Příčina prudkého snížení průtoků některých menších toků ve středních Čechách v létě 2019 a extrémně nízkých specifických odtoků: vliv evapotranspirace z příbřežní zóny toku a ploch s mělkou hladinou podzemní vody
Jiří Bruthans, Renáta Kadlecová, Martin Slavík, Magdalena Králová, Tomáš Fryč, Jan Čurda, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 47–54
pdf (4.47 MB)

Silicifikace, moganit a diageneze minerálů SiO2 v nejstarších speleotémách Koněpruských jeskyní v Českém krasu
Václav Suchý, Vladimír Machovič, Ladislav Lapčák, Lenka Borecká, Margit Žaloudková, Ivo Světlík, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 3–11
pdf (5.96 MB)

Nový nález koně (Equus ferus germanicus Nehring, 1804) ze svrchněpleistocenních spraší ze Stradonic u Nižboru
Richard Pokorný, Karel Žák, Lucie Juřičková, Ivan Horáček, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 25–30
pdf (4.06 MB)

Rod Haplocrinites Steininger, 1837 (Crinoidea) v devonu Českého masivu
Rudolf_J. Prokop, Martina Nohejlová, ročník 49, 2016, str. 57–59
pdf (0.71 MB)

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

PanGeo - detekce vertikálních pohybů terénu pomocí družicových radarových dat
Mišurec,J., Jelének,J.,Kopáčková,V., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 69–73
pdf (2.43 MB)

Příspěvek k poznání petrografie, mineralogie a fluidních inkluzí jeskynních sintrů první generace z Koněpruských jeskyní a z některých lokalit v jejich okolí
Suchý,V., Dobeš,P., Zeman,A., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 140–143
pdf (2.39 MB)

Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu
Zeman,A., Suchý,V., Dobeš,P., Filip,J., Hauková,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 149–153
pdf (3.43 MB)

Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
Röhlich,P., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 195–198
pdf (0.9 MB)

Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
Budil,P., Fatka,O., Mergl,M., Bokr,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 102–106
pdf (1.22 MB)

Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
Mikuláš,R., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 87–90
pdf (2.31 MB)

Výzkum ostnokožců z nové lokality „bílých vrstev“ v koněpruských vápencích ve Velkolomu Čertovy schody-západ (spodní devon, prag)
Prokop,R.J., Turek,V., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 144–145
pdf (0.22 MB)

Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
Čáp,P., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 13–15
pdf (0.89 MB)

Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna
Mergl,M., Budil,P., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 103–108
pdf (0.25 MB)

Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
Valečka,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 257–262
pdf (0.72 MB)

Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka v oblasti Českého krasu
Kadlecová,R., Bruthans,J., Buzek,F., Doušová,B., Krejčová,S., Zeman,O., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 288–292
pdf (0.29 MB)

Chemismus žil „svatojanského diabasu" úseku Loděnice-Bubovice
Tasáryová,Z., Janoušek,V., Frýda,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 256–258
pdf (0.12 MB)

Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy)
Vokáč,V., Krýda,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 175–176
pdf (0.07 MB)

Typy organických fluid pražské synformy Barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
Slobodník,M., Melichar,R., Bakker,R., Prokeš,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 30–32
pdf (0.23 MB)

Skolekodonti skupiny Mochtyellidae(?) Kielan-Jaworowska, 1966 v pražské pánvi
Tonarová,P., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 130–130
pdf (0.25 MB)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)
Kovanda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 98–104
pdf (0.96 MB)

Skluzové textury v středočeském silurodevonu – ukazatel dynamiky mořského dna
Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 45–49
pdf (1.08 MB)

Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu?
Röhlich,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 36–38
pdf (0.73 MB)

Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
Halavínová,M., Slobodník,M., Janečka,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 19–20
pdf (0.09 MB)

Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien)
Moravec,J.K., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 91–91
pdf (0.13 MB)

Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu severní Ameriky
Moravec,J.K., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 92–93
pdf (0.13 MB)

O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy)
Röhlich,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 40–42
pdf (0.07 MB)

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
Zimák,J., Štelcl,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 126–129
pdf (0.12 MB)

Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech
Kovanda,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 65–68
pdf (0.1 MB)

Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika)
Košan,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 84–87
pdf (0.96 MB)

Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene
Schulmannová,B., Březinová,D., Skarková,H., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 152–153
pdf (0.87 MB)

Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií
Brabcová,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 117–118
pdf (1.04 MB)

Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii
Kraft,P., Kraft,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 28–30
pdf (0.59 MB)

Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
Libertín,M., Labuťa,R., Dašková,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 127–127
pdf (0.93 MB)

Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast
Mikuláš,R., Vacek,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 135–136
pdf (0.89 MB)

Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj)
Nedomová,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 136–138
pdf (0.9 MB)

Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
Prokop,R.J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 141–142
pdf (1.06 MB)

Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Žák,K., Mikšíková,L., Hercman,H., Melková,J., Kadlec,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 106–109
pdf (0.09 MB)

Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna
Žák,K., Teodoridis,V., Sakala,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 47–49
pdf (0.08 MB)

Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev)
Brabcová,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev)
Kraft,P., Kraft,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 97–98
pdf (0.08 MB)

Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
Čáp,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 15–17
pdf (0.15 MB)

Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve
Brabcová,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 28–30
pdf (0.1 MB)

Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu
Ložek,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 81–84
pdf (0.2 MB)

Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 39–40
pdf (0.21 MB)

Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 38–39
pdf (0.23 MB)

Výskyt ostnokožců v lomu „Kosov“ u Berouna (Silur: Wenlock – Ludlow)
Prokop,R.J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 46–47
pdf (0.22 MB)

Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
Suchý,V., Zeman,A., Světlík,I., Filip,J., Komaško,A., Melková,J., Jílek,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 90–93
pdf (0.18 MB)

Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag)
Prokop,R.J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
Mikuláš,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 64–65
pdf (0.09 MB)

Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
Mikuáš,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 62–63
pdf (0.08 MB)

Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
Ložek,V., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 92–93
pdf (0.1 MB)

Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag)
May,A., Hladil,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 94–97
pdf (0.18 MB)

Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)
Mikuláš,R., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 102–103
pdf (0.11 MB)

Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu
Bubík,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 99–101
pdf (0.15 MB)

Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy
Cholastová-Uhlířová,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 120–121
pdf (0.1 MB)

Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien): studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast)
Frýda,J., Vokurka,K., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 106–108
pdf (0.27 MB)

Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu
Suchý,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 131–132
pdf (0.09 MB)

Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
Suchý,V., Sýkorová,I., Eckhardtová,Š., Dobeš,P., Stejskal,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 133–134
pdf (0.1 MB)

Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv)
Vokurka,K., Frýda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 87–87
pdf (0.06 MB)

Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu
Bubík,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 18–20
pdf (0.12 MB)

Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu
Cílek,V., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 28–30
pdf (0.14 MB)

Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
Kadlecová,R., Žák,K., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 100–101
pdf (0.09 MB)

Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů
Kříbek,B., Strnad,M., Čejka,J., Sedláček,V., Hilgard,S., Šebestová,E., Macourková,H., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 114–116
pdf (0.1 MB)

Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
Ložek,V., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
Suchý,V., Dobeš,P., Sýkorová,I., Rozkošný,I., Horák,J., Franců,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 89–91
pdf (0.12 MB)

Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví
Kříž,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté
Hladil,J., Gabašová,A., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 33–34
pdf (0.1 MB)

O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-Střelnice (Dolní Rakousko)
Kovanda,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 57–58
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku
Ložek,V., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 63–64
pdf (0.1 MB)

Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast
Hladil,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 51–53
pdf (0.11 MB)

Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus-otomari-Kačák event
Hladil,J., Beroušek,P., Lukeš,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 53–55
pdf (0.1 MB)