Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "CHEMISMUS HORNIN" v:

Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
Fediuk,F., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 152–153
pdf (0.42 MB)

Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou
Procházka,V., Matějka,D., Uher,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 30–33
pdf (0.52 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Grafitická pararula z vrtu Mírovka
Procházka,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 185–186
pdf (0.43 MB)

Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi
René,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 187–189
pdf (0.41 MB)

Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
Klomínský,J., Schovánek,P., Jarchovský,T., Sulovský,P., Toužimský,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 24–29
pdf (0.75 MB)

Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
Breiter,K., Žák,K., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 120–124
pdf (0.38 MB)

Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách
Fediuk,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 124–126
pdf (0.33 MB)

Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu
Holub,F.V., Studená,M., Vosk,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 127–129
pdf (0.13 MB)

Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
Pašava,J., Vymazalová,A., Knésl,I., Ackerman,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 130–132
pdf (0.23 MB)

Amfibolity chýnovské pestré skupiny
René,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 136–138
pdf (0.22 MB)

Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
Fediuk,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 144–147
pdf (0.42 MB)

Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika
Fediuk,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 109–110
pdf (0.07 MB)

Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa
Kováříková,P., Siebel,W., Jelínek,E., Štemprok,M., Kachlík,V., Holub,F.V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 111–113
pdf (0.18 MB)

Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách
Rapprich,V., Fediuk,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 123–124
pdf (0.13 MB)

Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
René,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 125–127
pdf (0.1 MB)

Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 161–164
pdf (0.15 MB)

Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 164–167
pdf (0.14 MB)

Zápský pískovec
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 167–169
pdf (0.12 MB)

Stáří granitů melechovského masivu
Breiter,K., Sulovský,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 16–19
pdf (0.23 MB)

Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
Schulmannová,B., Skácelová,Z., Pertoldová,J., Schovánek,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 42–44
pdf (0.87 MB)

Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku
Fediuk,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 97–98
pdf (0.07 MB)

Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu
Holub,F.V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
Holub,F.V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 101–102
pdf (0.07 MB)

Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu
Kováříková,P., Jelínek,E., Štemprok,M., Kachlík,V., Holub,F.V., Blecha,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 103–106
pdf (0.25 MB)

Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton)
Procházka,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 111–112
pdf (0.07 MB)

Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou
René,M., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 113–115
pdf (0.08 MB)

Granitoidy tiského masivu
Breiter,K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 13–16
pdf (0.89 MB)

Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku
Fediuk,F., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 22–23
pdf (0.08 MB)

Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
Pertoldová,J., Breiter,K., Sulovský,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 30–33
pdf (1.07 MB)

Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava)
Pertoldová,J., Verner,K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 34–37
pdf (1.25 MB)

Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika
Breiter,K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 102–104
pdf (1.15 MB)

Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 106–108
pdf (1.17 MB)

Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní
Jelínek,E., Siebel,W., Kachlík,V., Štemprok,M., Holub,F.V., Kovaříková,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 109–111
pdf (0.09 MB)

Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace
Klomínský,J., Fediuk,F., Veselovský,F., Schovánek,P., Jarchovský,T., Táborský,Z., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 112–114
pdf (0.29 MB)

Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína
René,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 120–121
pdf (0.08 MB)

Barokní sochy z okolí Manětína
Šrámek,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 154–157
pdf (1 MB)

Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci
Šrámek,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 158–161
pdf (0.91 MB)

Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu
Holub,F.V., Matějka,D., Koller,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 19–20
pdf (0.1 MB)

Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu
Jelínek,E., Kachlík,V., Štemprok,M., Holub,F.V., Kovaříková,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 23–25
pdf (0.13 MB)

Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi
René,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 35–37
pdf (0.08 MB)

Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech
Brandová,J., Holub,F.V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 162–163
pdf (0.08 MB)

Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina
Holub,F.V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 164–166
pdf (0.08 MB)

Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy
Fediuk,F., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 27–30
pdf (0.13 MB)

Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná
Leichmann,J., Matula,M., Holeczy,D., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 47–49
pdf (0.09 MB)

Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000
Opletal,M., Adamová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 62–65
pdf (0.08 MB)

Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd)
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 117–118
pdf (0.08 MB)

Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Losos,Z., Hladíková,J., Zimák,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 154–156
pdf (0.08 MB)

Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
René,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 158–161
pdf (0.08 MB)

Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8
Fediuk,F., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 69–70
pdf (0.12 MB)

Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské?
Fediuk,F., Opletal,M., Vavřín,I., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 100–102
pdf (0.13 MB)

Vulkanologie okolí Jičína
Rapprich,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 103–104
pdf (0.06 MB)

Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
René,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 105–107
pdf (0.15 MB)

Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty
Šalanský,K., Klomínský,J., Fediuk,F., Mrázová,Š., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 108–110
pdf (0.13 MB)

Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách
Fediuk,F., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 22–24
pdf (0.14 MB)

Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny
Janoušek,V., Pertoldová,J., Pertold,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 53–54
pdf (0.08 MB)

Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu
Šmíd,J., Holub,F.V., Janoušek,V., Pudilová,M., Žák,K., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 79–80
pdf (0.11 MB)

Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu
Štemprok,M., Holub,F.V., Chlupáčová,M., Lang,M., Novák,J.K., Pivec,E., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 80–82
pdf (0.15 MB)

Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
Vrána,S., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 84–85
pdf (0.1 MB)

Výzkum melechovského granitového masivu
Mlčoch,B., Breiter,K., Schulmanová,B., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 91–93
pdf (0.29 MB)

Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8
Cílek,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 124–128
pdf (0.78 MB)

Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
Pašava,J., Schönlaub,H.P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 157–162
pdf (0.19 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
Cajz,V., Ulrych,J., Balogh,K., Lang,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady
René,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 192–195
pdf (0.19 MB)

Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně
René,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 65–67
pdf (0.14 MB)

Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu
Breiter,K., Koller,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 86–87
pdf (0.13 MB)

Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
Holub,F.V., Lantora,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 133–135
pdf (0.14 MB)

Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
Holub,F.V., Štemprok,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 136–138
pdf (0.13 MB)

Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy)
Adamová,M., Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 62–63
pdf (0.08 MB)

Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu
Sokol,A., Domečka,K., Breiter,K., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 143–146
pdf (0.14 MB)

Mineta od Chvatěrub - nejsevernější lamprofyr vltavského údolí
Fediuk,F., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 155–157
pdf (0.12 MB)

Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu
Eckhardt,P., Eckhardová,Š., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 26–26
pdf (0.05 MB)

Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území k typu Weinsberg
Heřmánek,R., Čekal,F., Matějka,D., Klečka,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 28–30
pdf (0.3 MB)

Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu
Matějka,D., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 47–48
pdf (0.09 MB)

Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 91–94
pdf (0.15 MB)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma
Adamová,M., Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 95–97
pdf (0.15 MB)

Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí
Jedlička,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 121–123
pdf (0.15 MB)

Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu
Fediuk,F., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 143–145
pdf (0.24 MB)

Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie
Pivec,E., Ulrych,J., Lang,M., Arva-Sos,E., Nekovařík,Č., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 174–176
pdf (0.15 MB)

Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
René,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 176–177
pdf (0.09 MB)

Granitoidy rozvadovského masivu
Breiter,K., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 9–10
pdf (0.09 MB)

Geochemický atlas ČSFR
Ďuriš,M., Jančařík,A., Sáňka,V., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 37–38
pdf (0.07 MB)

Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly
Klečka,M., Machart,J., Melín,M., Lang,M., Pivec,E., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 76–78
pdf (0.1 MB)